Aktuality
Počet zobrazení 584

Užitočné informácie k spojeným voľbám – 29. 10. 2022

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022.

V spojených regionálnych voľbách je možné voliť len v obci trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb. Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu voličov. Volič si môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb (v sobotu 29. októbra 2022).

Hlasuje sa osobne, zastúpenie nie je prípustné. Po príchode do volebnej miestnosti preukazuje volič svoju totožnosť jedine občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez dokladov pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie. V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Po overení totožnosti a prítomnosti v zozname voličov vydá okrsková volebná komisia voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvrdí volič vlastnoručným podpisom. Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu alebo primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako Covid-19.

 

Praktické rady pre voličov:

  1. Zoznam kandidátov môžu nájsť voliči na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce.
  2. Do volebnej miestnosti je potrebné zobrať si občiansky preukaz alebo doklad o pobyte cudzinca na preukázanie totožnosti.
  3. Špecifikom krajských a komunálnych volieb je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz a ísť voliť do ľubovoľnej volebnej miestnosti.
  4. Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním.
  5. Zvýšenú pozornosť by mali voliči venovať tomu, aby ich hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti. Pozor si treba dať na farebné odlíšenie volieb, biele lístky do bielej obálky a tie následne do bielej schránky. Lístky s modrým okrajom do modrej obálky a následnej do modrej schránky. Takisto pozor na počty krúžkov.
  6. Volebné miestnosti sa zatvárajú už o 20:00, teda nie o 22:00 ako tomu bývalo zvykom doteraz.
  7. Voliči majúci povinnosť zotrvať v izolácii pre infekčné ochorenie nemajú prístup do verejných miestností vrátane volebných. Ohrozili by na zdraví ostatných voličov a volebné komisie – budú voliť do špeciálnej volebnej schránky.

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Najnovšie články