Už túto sobotu 25. mája máme právo voliť do Európskeho parlamentu

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 25. mája 2019. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  •  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
  •   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
  • na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Aj volebné miestnosti v Spišskej Belej a miestnej časti Strážky budú otvorené

 v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

volebný okrsok č. 1volebná miestnosť –  Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20

do okrsku patria ulice: 1. mája, Agátová, Greisigerova, Kallsteinova, Krátka, Kúpeľná, Lipová, Moskovská, Nová, SNP, Športová, Vojtasova, Weberova, Záhradná;

volebný okrsok č. 2 –  volebná miestnosť –  Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19

do okrsku patria ulice: Ladislava Novomeského, Letná, Osloboditeľov, Štefánikova, Tatranská, Továrenská;

volebný okrsok č. 3volebná miestnosť – Zasadacia miestnosť mestského úradu, Petzvalova 17

do okrsku patria ulice: Hviezdoslavova, Mierová, Partizánska, Petzvalova, Slnečná;

volebný okrsok č. 4volebná miestnosť –  Elokované pracovisko ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 39     

do okrsku patria ulice: Družstevná, Generála Ludvíka Svobodu, Kpt. Jána Nálepku, Šarpanec, Zimná

volebný okrsok č. 5volebná miestnosť –  Spoločenská miestnosť Strážky, Medňanského 2

do okrsku patria ulice: Ladislava Medňanského, Margity Czobelovej, Nad kaštieľom, Popradská

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. http://www.minv.sk/?volby-ep

O potrebe prísť v sobotu 25. mája voliť a aktívne sa spolupodieľať na rozhodovaní o našom živote v Európe, hovoria aj známe osobnosti verejného života na Slovensku v nasledujúcom videu. https://www.facebook.com/europskyparlament/videos/327688654581637/

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X