Už jedna ošípaná v domácom chove musí byť registrovaná

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky prostredníctvom miest a obcí usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu (domácu zabíjačku), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov. Mäso získané z takéhoto zabitia sa neuvedie na trh. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov – doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ).

Pre registráciu takýchto fariem musí prísť chovateľ osobne na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) v Poprade (Partizánska ul. 83), kde predloží, alebo vyplní žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami:

  • dokladom preukazujúcim oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat,
  • oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat (list vlastníctva),
  • vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Následne mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré potvrdí inšpektor RVPS v Poprade.

Viac informácií k téme postupu pri registrácii je zverejnených na webovom portáli Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Schematické znázornenie variantov registrácií chovov ošípaných na domácu spotrebu nájdete v prílohe tohto článku.

Zároveň upozorňujeme chovateľov aj na povinnosť nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na RVPS Poprad, pričom pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ. Viac informácií k domácim zabíjačkám je zverejnených na webovom portáli Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Názov prílohy Odkaz
Usmernenie ŠVaPS SR Stiahnuť
Registrácia chovu s 1 ks ošípanej Stiahnuť
Predaj 1 ks ošípanej na domácu spotrebu Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X