Úspešný projekt mestských lesov

V máji 2015 na základe vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 Lesy mesta Spišská Belá podali zaujímavý projekt (na realizáciu opatrenia pod názvom Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov). Cieľom tohto opatrenia je poskytnutie podpory obhospodarovateľom lesa za vykonávanie špeciálnych lesnícko-environmentálnych činností a plnenie klimatických záväzkov. Poskytnuté finančné prostriedky v rámci tohto projektu majú byť použité na lesné činnosti presahujú príslušné povinné požiadavky stanovené zákonom o lesoch a zákonom o ochrane prírody a krajiny. V rámci tohto projektu sa rieši prevencia proti prírodným katastrofám v lesoch, posilnenie ochrannej funkcie lesov, obnova po prírodných katastrofách a eliminácia dopadov a adaptácia lesa na zmeny klímy. V podstate ide o ročnú kompenzačnú platbu na hektár lesného pozemku pokrytého lesným porastom nachádzajúci sa v územiach európskeho významu s 3. alebo 4. stupňom ochrany prírody vi výške 39 €/ha, teda spolu 31 927,35 € (za celú dotknutú výmeru) a v chránenom vtáčom území vo výške 42,45 €/ha, teda spolu 5 438,69 € (za celú dotknutú výmeru). Mestské lesy Spišská Belá sa týmto projektom zaväzujú plniť podmienky podpory po dobu 5 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Táto finančná podpora v uvedených dvoch sumách bude vyplácaná mestským lesom každoročne (po dobu 5 rokov) s tým, že mestské lesy budú musieť po uvedenú dobu dodržiavať určité podmienky: hospodáriť na základe schváleného programu starostlivosti o les (lesný hospodársky plán) a vstúpiť do záväzku s minimálnou výmerou 1 ha lesného porastu v stanovenom území. Ďalej ponechať po obnovnej ťažbe minimálne 5 ks živých stojacich stromov na 1 ha okrem smreka, používať jemnejší spôsob hospodárenia, dosiahnuť prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých po kalamite, ponechať 10 % pionierskych drevín (napr. breza, jarabina) pri výchovných zásahoch, vylúčiť používanie prípravkov na ochranu rastlín, pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie, pri približovaní dreva využívať sortimentovú metódu a vo vtáčom území na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov aj vylúčiť (spravidla 5 mesiacov v rozmedzí od 16.2. do 31.8. podľa jednotlivého druhu) lesohospodársku činnosť (najmä ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov). V mesiacoch máj až jún 2016 prebehla kontrola z Pôdohospodárskej platobnej agentúry s následným schválením toho projektu. A teda na základe tohto projektu bude Lesom mesta Spišská Belá s.r.o. každoročne po dobu 5 rokov uhrádzaná suma 37 366,04 €, t.j. celkom za 5 rokov suma 186.830,20 €. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté z fondov EÚ (75 % z uvedenej sumy) a zo štátneho rozpočtu SR (25 % z uvedenej sumy). Lesy mesta využijú tieto finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s hospodárením v mestských lesoch (s obnovou lesných porastov).

Ing. František Pisarčík (OLH), Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X