Úspešný ďalší projekt na výstavbu cyklotrás pod Tatrami – Spišská Belá získa 439 tis. EUR

Mesto Spišská Belá spolu s ďalšími 8 partnermi boli úspešní s cezhraničným slovensko- poľským projektom „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – III. Etapa“. Celková hodnota projektu je 4 706 601 EUR, z toho požadovaný finančný príspevok z fondov EÚ (EFRR) je 4 000 611 EUR. Projekt bol podaný v rámci Cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Vďaka tomuto projektu sa dostaneme zo Ždiaru až po Poprad po samostatnej cyklotrase.

Projekt pripravovali 8 partneri a Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY) ako vedúci partner. Žiadosť bola podaná v novembri 2017 v druhej výzve na predkladanie žiadostí v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. EZÚS TATRY bolo zodpovedné za napísanie aplikačnej žiadosti, zhromaždenie celej dokumentácie, prípravu opisných častí finančných a ekonomických analýz a prípravu príloh požadovaných v podmienkach výzvy. Zoskupenie plní v tomto projekte úlohu vedúceho partnera zodpovedného za riadenie projektu a za realizáciu mäkkých aktivít. Projekt predpokladá rozšírenie a rozvoj poľsko-slovenskej Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického produktu.

Počas zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v dňoch 25. – 26. júna 2018 v poľskej Wisle, bolo schválených 13 projektov, medzi ktorými bol aj projekt „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa“, či projekt výstavby cyklotrasy okolo celých Tatier.

Projektoví partneri 3. etapy – Gmina Czarny Dunajec, Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Mesto Spišská Belá, Obec Huncovce, Obec Veľká Lomnica a Obec Hniezdne v rokoch 2019 – 2020 budú realizovať 26 km cyklistických chodníkov, spájajúcich existujúce chodníky s unikátnymi prírodnými a kultúrnymi hodnotami pohraničia a zabezpečujúcimi neprerušenosť cesty.

Na slovenskej strane vzniknú ďalšie kilometre asfaltových cyklistických chodníkov, ktoré prepoja doteraz vybudované cyklochodníky a tým vzniknú dlhšie neprerušené úseky. Sú tiež naplánované propagačné a informačné aktivity a vytvorenie systému certifikácie poľských a slovenských miest priaznivých pre cyklistov na Ceste okolo Tatier.

Na území Mesta Spišská Belá sa vybudujú 2 nové úseky, ktoré definitívne prepoja Spišskú Belú s Kežmarkom.  Zároveň Spišská Belá príde s cyklotrasou aj na hranicu katastra so Slovenskou Vsou, čo znamená, že sa buduje ďalší úsek cyklotrasy Spišská Belá – Stará Ľubovňa s napojením na Eurovello 11 (Stará Ľubovňa už v rámci 2. etapy vybudovala úsek Stará Ľubovňa – Hniezdne a v rámci tejto 3. etapy obec Hniezdne bude pokračovať vo výstavbe cyklotrasy v smere na Vyšné Ružbachy).  V Spišskej Belej sa dobuduje chýbajúci úsek Strážky – Spišská Belá – 2.etapa v dĺžke 2,077 km a vybuduje sa úsek Spišská Belá – Slovenská Ves – od vodojemu (od súčasnej cyklotrasy) po hranicu k.ú. Spišská Belá – Slovenská Ves (po rieku Biela – pri malej vodnej elektrárni „Myší vŕšok“) v dĺžke 1,555 km.

Celkové náklady projektu pre mesto Spišská Belá sú naplánované na sumu 462 024,34 €, z toho z EÚ bude poskytnutá suma 392 720,68 EUR (85%), zo štátneho rozpočtu suma 46 202,43 EUR (10%) a z rozpočtu mesta povinné spolufinancovanie (5%) je predpokladané vo výške  23 101,23 EUR. Obdobie realizácie projektu je od októbra 2018 do septembra 2020, avšak predpokladá sa, že úseky v Spišskej Belej by mohli byť zrealizované do jesene roka 2019.

V rámci tohto projektu 3. etapy Cesty okolo Tatier sa vybuduje cyklotrasa cez územie obce Huncovce a tiež prieťah obce Veľká Lomnica, čo umožní spojiť súčasnú cyklotrasu za Kežmarkom pri turbíne v smere popri rieke Poprad cez Huncovce a cez Veľkú Lomnicu (kde budú umiestnené lávky cez rieku Poprad) až po čistiareň v Matejovciach (t.j. až na katastrálnu hranicu s mestom Poprad). Takže po úspešnom zrealizovaní tohto projektu (3. etapa) sa dostaneme po cyklotrase zo Ždiaru až po Matejovce (teda po Poprad) .

Rovnako v rámci tejto cezhraničnej výzvy boli schválené ešte aj ďalšie 2 slovensko-poľské projekty na podporu budovania cyklotrás v našom regióne. Mesto Vysoké Tatry bude budovať cyklotrasu medzi Tatranskou Lomnicou a Tatranskou Kotlinou (popri cesty 2. triedy – „ceste Slobody“) s napojením na Beliansku cyklotrasu pri Čarde v Tatranskej Kotline. Rovnako sa bude budovať cyklotrasa medzi Mníškom nad Popradom a Starou Ľubovňou ako začiatok medzinárodnej cyklotrasy Eurovello 11 s budúcim pokračovaním na Lipany a Prešov.

Chcete vedieť viac o projekte „Cesta okolo Tatier“ ? Pozrite http://www.cestaokolotatier.eu/ alebo WWW.EUWT-TATRY.EU

V prílohe sú celkové situácie vyššie uvedených úsekov cyklotrás v Spišskej Belej a ďalšie zaujímavé dokumenty.

Názov prílohy Odkaz
Szlak wokół Tatr_EUWT_18.10.2017_Spisska Nova Ves Stiahnuť
Strážky - Sp. Belá 3.úsek Stiahnuť
Strážky - Sp. Belá 2.úsek Stiahnuť
Strážky - Sp. Belá 1.úsek Stiahnuť
Sp.Belá - Sl. Ves -Prehladna situacia Stiahnuť
Sp.Belá - Sl. Ves C2-situacia Stiahnuť
Sp.Belá - Sl. Ves C1-situacia Stiahnuť
Sp.Belá - Podolínec - Prehladna situacia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...