Upozornenie na potrebu hlásenia príchodu z tzv. rizikových krajín

Na základe požiadavky Odboru krízového riadenia Okresného úradu v Kežmarku pripomíname našim občanom, že po príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname (nie sú uvedené v prílohe opatrení ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 a č. OLP/5089/2020), naďalej platí povinnosť pri prekročení hraníc Slovenskej republikyodovzdať negatívy výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Po vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu izolácie v domácom prostredí sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Všetkým takýmto osobám sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť – a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Zhrnúc – všetky osoby, ktoré navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa musia hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19. Zoznam tzv. bezpečných krajín je priebežne aktualizovaný, od 20. júna sú to: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Odporúčame priebežne sledovať stránky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: http://www.uvzsr.sk.  Aktuálne opatrenia sú uvedené tu:

Napriek tomu, že aktuálne je epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19 v SR priaznivejšia, je namieste dodržiavať príslušné protiepidemiologické opatrenia.

Môže Vás zaujímať...