Údržba základných prostriedkov SVP, š. p.

Poslaním Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., je vykonávanie verejnoprospešných činností a zabezpečenie správy povodí, vodných tokov a vodných stavieb na nich vybudovaných. V rámci výkonu správy vo svojej územnej pôsobnosti vykonáva Správa povodia Dunajca a Popradu v Spišskej Belej pravidelnú údržbu na svojich základných prostriedkoch (vodných tokoch a ich brehoch). V mesiaci október 2019 boli ukončené práce na úprave Belianskeho potoka v riečnom kilometri 3,617 – 4,150. Pokosená bola pravostranná aj ľavostranná hrádza Belianskeho potoka v dĺžke 533 metrov. K takejto údržbe dochádza pravidelne dvakrát ročne aj na Kúpeľovom potoku na južnom okraji Spišskej Belej, ktorý slúži na odvedenie prívalových vôd z priľahlého územia.

V minulom období bola Správou povodia Dunajca a Popradu na Belianskom potoku upravená aj čiastočne zosunutá časť hrádze. Zamestnanci spomenutej inštitúcie taktiež prečisťovali profil tohto vodného toku. Medzi úlohy správcu toku patrí však aj zabezpečenie protipovodňovej ochrany. Pred piatimi rokmi bolo preto v Strážkach na brehu rieky Poprad realizované spevnenie meandra osadením dvoch druhov kamenia. Toto opatrenie zabránilo zmenám v inundácii a zabezpečilo stabilitu vodného toku.

Môže Vás zaujímať...