Údržba Kúpeľového potoka

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Dunajca a Popradu, realizoval v mesiaci november 2019 na podnet primátora mesta Jozefa Kunu údržbové práce na Kúpeľovom potoku. Z koryta tohto potoka bol v časti pod Čistiarňou odpadových vôd v Spišskej Belej vybagrovaný nános, ktorý je v súčasnosti ešte dočasne uložený na pravom brehu uvedeného vodného toku.

Čistenie koryta Kúpeľového potoka bolo možné realizovať až od oplotenej záhradkárskej oblasti Belianske kúpele nižšie v smere k železničnej trati, z dôvodu zamedzenia prístupu pracovníkov Správy povodia Dunajca a Popradu a ich techniky do časti toku pretekajúceho záhradkárskou oblasťou.

Údržba vykonaná na predmetnom vodnom toku zabezpečí jeho spriechodnenie, a teda zlepšenie odtokových pomerov, ktoré môžeme vo väčšej miere očakávať v dôsledku topenia snehu v jarnom období.

Môže Vás zaujímať...