Údržba Belianskeho potoka

Začiatkom mája 2019 začal Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Dunajca a Popradu, ako správca vodného toku, prostredníctvom zhotoviteľa s prácami na úprave a oprave opevnenia svahov koryta Belianskeho potoka. Beliansky potok je historický, technický krajinný prvok, ktorý vznikol ako umelý kanál. Nemeckí kolonisti ním priviedli do mesta vodu. V centrálnej časti mesta má vybudovanú úpravu vodného koryta kameňmi a betónom. Z dôvodu ochrany koryta a územia v súbehu s Belianskym potokom pred prípadnými povodňovými prietokmi je potrebné realizovať pravidelnú úpravu a opravu tohto opevnenia. V súčasnosti je dokončená oprava od premostenia pri elokovanom pracovisku Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici č. 39 (budova jedálne) po premostenie na konci Ulice Ladislava Novomeského. Práce ešte pokračujú vyššie, smerom proti prúdu vodného toku.

Správca toku je v zmysle zákona o vodách povinný, okrem iného, udržiavať korytá v stave, ktorý zabezpečuje ich prirodzenú alebo projektovanú prietočnosť a hĺbku vody, odstraňovať prekážky z vodného toku, upravené časti vodného toku prevádzkovať a udržiavať v riadnom stave. V septembri 2019 preto vodohospodári zabezpečovali aj kosenie zarasteného dna Belianskeho potoka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X