Terénne úpravy na Mierovej ulici

pozemok pred výstavbou polyfunkčných objektov

pozemok pred výstavbou polyfunkčných objektov

V máji 2017 začali medzi obchodným domom a sídliskom na Mierovej ulici stavebné práce súkromných investorov v súvislosti s výstavbou polyfunkčných dvojpodlažných objektov. Hrubé stavby šiestich polyfunkčných prevádzok už boli dokončené, a preto mesto Spišská Belá v septembri 2019 pristúpilo k realizácii terénnych úprav v ich okolí. V súčasnosti prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., prebieha výstavba spevnených plôch – miestnej komunikácie s parkovacími miestami a chodníkmi, ako aj oprava cesty (1. etapa) od VÚB, a. s., po bývalé trhovisko, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

Polyfunkčné objekty budú dopravne napojené z cesty I/66 príjazdom po Mierovej ulici (na severnej strane objektu), kde dôjde k rozšíreniu cesty a jej spevneniu asfaltom. Vytvorí sa tu 14 parkovacích miest s pozdĺžnym státím a zmení sa tu aj trvalé dopravné značenie. K terénnym úpravám dôjde aj na východnej strane objektu. Okrem rekonštrukcie existujúceho chodníka sa tu vybuduje prístupová miestna komunikácia z asfaltu, cez ktorú bude viesť jednosmerné dopravné zokruhovanie (vjazd pri VÚB, a. s., a výjazd k parkovisku pri obchodnom dome). Vznikne tu tiež pruh pre ďalších 9 parkovacích miest s pozdĺžnym státím.

Nové spevnené plochy sa plynule napoja na hranu existujúcich spevnených plôch. Celková situácia umiestnenia stavieb sa nachádza v prílohe tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
Spišská Belá - projekt pre SP-Situácia 1_250 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...