Svetový deň vody

Je známe, že voda je základnou podmienkou života. Vodné zdroje sú však vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na jej spotrebu. Svetový deň vody sa 22. marca oslavuje už od roku 1993. Bol vyhlásený Organizáciou spojených národov. Tento deň ponúka príležitosť pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody. Svetový deň vody má každý rok vlastné posolstvo. Ústrednou témou tohoto ročníka je Leaving no one behind, t. j. Nenechať nikoho bokom, resp. Brať ohľad na všetkých.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov. Niektoré ale nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja, nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí a pod. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní a záplav.

Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody. Záujemcovia môžu využiť konzultačné služby, ktoré poskytnú dňa 21. marca 2019 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónnom čísle 052/77 64 452. V prípade záujmu budú môcť záujemcovia využiť aj bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., bude taktiež dňa 21. marca 2019 realizovať v laboratóriu pitných vôd v Poprade bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany. Je potrebné doniesť minimálne 100 ml vzorky vody v čistej fľaši na vrátnicu PVPS, a. s., v Poprade, v čase od 7.00 hod. do 13.00 hod. Zároveň táto spoločnosť ponúka 25 % zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 247/2017. Súčasťou takéhoto rozboru je fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor vody za účelom posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitné účely. Záujemcovia si môžu objednať tento rozbor v 12. týždni, t.j. od 18.3.2018 do 22.3.2019 na telefónnom čísle 052/78 73 149.

Názov prílohy Odkaz
voda Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X