Stretnutie partnerov Cesty okolo Tatier

V Nowom Targu sa 23. januára 2020 uskutočnilo stretnutie zainteresovaných subjektov projektu Cesta okolo Tatier z poľskej i slovenskej strany. Naše mesto je súčasťou tohto projektu, preto sa na rokovaní zúčastnil primátor Jozef Kuna so zodpovednými zamestnancami Mestského úradu Spišská Belá.

Na stretnutí sa okrem zástupcov všetkých participujúcich partnerov oboch štátov zúčastnil aj poľský národný kontrolór  a zamestnanci Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Krakove.    Rokovanie malo charakter povinného strednodobého hodnotenia realizácie projektu. Organizovalo sa v polovici obdobia jeho implementácie. V súlade so zásadami Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 sú partneri projektu povinní usporiadať takéto stretnutie. V centre pozornosti bolo niekoľko hlavných aspektov projektu:

  1. Analýza vecného a finančného pokroku v realizácii projektu;
  2. Hodnotenie kvality riadenia projektu , čo zahŕňa realizáciu ustanovení partnerskej zmluvy, komunikáciu v rámci aktivít realizovaných partnermi, finančné toky, koordináciu procesu podávania správ, výmenu skúseností v súvislosti s verejným obstarávaním, spoluprácou s dodávateľmi a kontrolou včasnosti a realizácie projektu v súlade s harmonogramom;
  3. Prognóza a odporúčania týkajúce sa obdobia do konca realizácie projektu;
  4. Identifikácia problémov a rizík v projekte.

Mesto spišská Belá realizuje v rámci medzinárodnej poľsko-slovenskej spolupráce projekt: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3.etapa. Ide o výstavbu a dostavbu asfaltového cyklochodníka zo Spišskej Belej do Strážok (2,08 km)  a na úseku zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi  s dĺžkou 1,56 km.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X