Stretli sa starostovia podtatranských miest a obcí

Dňa 7. októbra 2016 sa na svojom pracovnom rokovaní stretli členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Na úvod si prítomní starostovia a primátorovi minútou ticha uctili pamiatku zosnulého bývalého prezidenta SR Michala Kováča. Po prezentácii spoločnosti VÚB a.s., ktorá je partnerom ZMOS-u, nasledovala prezentácia aktuálnych možností využitia podporných finančných nástrojov zo zdrojov štrukturálnych a investičných fondov EÚ a zo štátneho Mikropôžičkového programu MH SR, ktorú predniesol Peter Litavec (riaditeľ Europe Direct Poprad). Po týchto prezentáciách nasledovali informácie z rokovania Rady ZMOS-u z 13. a 14.9.2016, ktoré predniesol Štefan Bieľak, predseda tohto regionálneho združenia. Boli to najmä informácie o povinnej elektronickej komunikácii v mestách a obciach od 1. novembra 2016, o prevádzkovaní informačného systému DCOM (DATACENTRUM miest a obcí) a o analýze súčasného stavu školstva s návrhom ďalšieho postupu ZMOS-u v tejto oblasti. Ďalšie informácie doplnil aj prítomný Michal Sýkora, predseda ZMOS-u a podpredseda tohto regionálneho združenia. Týkali sa prípravy štátneho rozpočtu na rok 2017 z pohľadu miest a obcí, ako aj kolektívneho vyjednávania pre rok 2017. ZMOS požaduje v štátnom rozpočte na rok 2017 nájsť finančné zdroje na podporu cestovného ruchu v rovnakom rozsahu ako v roku 2016, na výstavbu obecných nájomných bytov, na podporu budovania cyklotrás ako aj na modernizáciu miestnych komunikácii. Na tomto rokovaní zazneli aj informácie zo spoločného rokovania Predsedníctva ZMOS-u a Predsedníctva SMO ČR z 21.-22.9.2016 a tiež aktuálne informácie z legislatívneho procesu. Veľmi dôležitou a najviac diskutovanou témou bola príprava čerpania fondov EÚ v podmienkach miest a obcí. Diskutovalo sa najmä o začatí implementácie IROP 2014-2020 (prvé výzvy, nastavenie hodnotiacich kritérií) a o stave implementácie Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 (hodnotenie stratégii MAS, výzvy 7.2, 7.4, 7.5). Prítomní starostovia poukázali aj na problémy niektorých obcí s pripojením na internet, čo ohrozuje ich povinnosť elektronickej komunikácie (e-government). Aj tejto téme sa chce regionálne združenie venovať na najbližšom pracovnom stretnutí.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X