Stretli sa starostovia a primátori regionálneho ZMOS-u pod Tatrami

Dňa 18. decembra sa na svojom pracovnom rokovaní stretli členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej (regionálneho ZMOS-u okresu Kežmarok a Poprad). Predseda združenia Štefan Bieľak predniesol závery z rokovania Rady ZMOS-u z 14. a 15.11.2017 a zároveň informoval o aktuálnych otázkach v oblasti školstva, o novele zákona o odpadoch, novele zákona o obecnom zriadení, novele zákona o veterinárnej starostlivosti, novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám a novela zákona o sociálnych službách. Táto posledná novela od 1.1.2018 zavádza zmena financovania sociálnych zariadení podľa stupňa odkázanosti jej klientov, zvyšuje zostatok príjmu, ktorý musí klientovi zostať, či dotácia štátu bude možné použiť len na mzdy zamestnancov zariadenia, nie na jeho prevádzku a ďalšie zmeny. Ďalšie informácie doplnil Michal Sýkora, predseda ZMOS-u a podpredseda tohto regionálneho združenia. Týkali sa prípravy štátneho rozpočtu na rok 2018 z pohľadu miest a obcí, ako aj výsledku kolektívneho vyjednávania pre rok 2018. Prítomní hovorili aj o aktuálnej situácii pri usporiadaní vlastníctva k štátnym pozemkom pod verejnými stavbami miest a obcí v správe Slovenského pozemkového fondu.

Starostovia a primátori boli informovaní aj o zámere vlády SR pripraviť nový stavebný zákon, ale aj o možnosti spolupráce so Slovenskou poštou pri prevádzkovaní pôšt v malých obciach cez projekt Pošta Partner. Veľmi dôležitou témou bol stav čerpania fondov EÚ v podmienkach miest a obcí. Diskutovalo sa najmä o implementácie IROP 2014-2020 a o stave implementácie Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Prítomní starostovia a primátori súhlasili s prijatím obce Lechnica za nového člena tohto regionálneho ZMOS-u.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X