Stavebné a investičné plány mesta v roku 2019

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá každoročne schvaľujú, okrem iného, aj dokument s názvom Plán stavebných a investičných aktivít mesta. Niektoré z akcií, ktoré sa v danom roku z rôznych dôvodov nerealizovali, prechádzajú zväčša do plánu na realizáciu v ďalšom kalendárnom roku. Uznesením č. 84/2019 zo dňa 25.4.2019 bol mestským zastupiteľstvom schválený tohtoročný plán.

Vedenie mesta Spišská Belá však už počas prvých mesiacov tohto kalendárneho roku zabezpečilo realizáciu niektorých stavebných a investičných aktivít. V podkrovných priestoroch zadnej budovy Základnej školy M. R. Štefánika prebehli stavebné práce pre vytvorenie odborných učební a menších kabinetov. Čaká sa už len na dokončenie elektroinštalácie a dovybavenie priestorov zariadením. Priebežne pokračujú aj práce na dokončení prístavby telocvične tejto základnej školy. V pláne je tiež formou materiálno-technického vybavenia zmodernizovať odborné učebne pre žiakov aj v ZŠ J. M. Petzvala.

Pred dokončením sú v tomto období aj stavebné úpravy v parku pri evanjelickom kostole. Od konca minulého roka tam prebiehali rekonštrukčné práce v súvislosti s umiestnením sochy M. R. Štefánika. Vybudované bolo prístupové schodisko pri podstavci sochy, ktorej slávnostné odhalenie je naplánované počas Dní mesta 31. mája 2019. Dokončiť je potrebné už len verejné osvetlenie, ukončiť terénne úpravy a osadiť samotnú sochu.

Mesto Spišská Belá má v tomto roku v pláne modernizovať poškodený povrch chodníkov na Krátkej, Mierovej a Novomeského ulici. Dôjde aj k príprave podložia pre dobudovanie chodníka v novej časti cintorína, vrátane uloženia obrubníkov. Dobudujú sa chýbajúce úseky cyklotrás na úseku Spišská Belá (Strážky) – Spišská Belá (okolo závodu spoločnosti Baliarne obchodu, a. s., Poprad) v dĺžke približne 2 km a na úseku Spišská Belá – k. ú. Slovenská Ves v dĺžke 1,5 km.

V podkrovných priestoroch nízkoprahového centra Faceclub sa dobuduje elektroinštalácia. V tomto roku za dokončí aj výstavba rozostavanej budovy Denného centra v Strážkach. Popri výstavbe Komunitného centra sa pripraví aj zriadenie mestskej komunitnej záhrady na Tatranskej ulici (pri bývalej kolkárni), vrátane detského ihriska, oddychových miest a verejnej zelene.

Z ostatných akcií dôjde napr. k prístavbe a prestavbe Materskej školy na Mierovej ulici (v zadnej časti) z dôvodu rozšírenia kapacity a k vybudovaniu detského ihriska pri elokovanom pracovisku Materskej školy na Letnej ulici, kde sa osadia hojdačky, preliezky, kolotoč pre potreby škôlkarov z materiálu antivandal.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X