Stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí v regióne Tatier

Dňa 29. mája 2018 sa uskutočnil v Spišskej Belej odborný seminár zameraný na stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí v regióne Vysokých Tatier. Seminár bol realizovaný v rámci slovensko-poľského mikroprojektu: „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“, číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121 financovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko INTERREG V-A 2014-2020. Vedúcim partnerom tohto projektu je Mesto Spišská Belá (partnerom  projektu je poľské mesto Szczawnica).

Pracovný seminár otvoril primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý predstavil prezentujúcich a predstavil hlavnú úlohu seminára, ktorou bolo zhodnotenie súčasného stavu cyklotrás v našom regióne – čo bolo vybudované, čo je rozostavené, čo sa plánuje budovať, ako aj  informácie o stave pripravenosti a možnosti financovania výstavby pripravovaných cyklotrás, o prevádzkovaní a údržbe vybudovaných cyklotrás, ako aj o chýbajúcej doplnkovej infraštruktúre k cyklotrasám (toalety, prístrešky, odpočívadlá, záchytné parkoviská, rozhľadne a pod.).

V rámci seminára vystúpili s prezentáciami: Radoslava Krafčíková – Euroregión TATRY, ktorá predstavila cezhraničný vlajkový projekt „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ (http://www.cestaokolotatier.eu/). Ako ďalší vystúpili riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (so sídlom v Prešove) – Martin Janoško a Viera Štupáková (krajský koordinátor pre Eurovello 11), ktorí predstavili platformu CYKLOPO ako aj  prípravu a realizáciu medzinárodnej cyklotrasy Eurovello 11, ktorá prechádza Prešovským krajom. Viac informácii získate na https://www.cyklopo.sk/ a na http://www.severovychod.sk/.

Na záver vystúpil Martin Siska (biker a cykloaktivista zo Spišskej Belej), ktorý odprezentoval možnosti horskej cykloturistiky (single traily) v podtatranskom regióne, informačné systémy k nim, značenie cyklotrás a predstavil skúsenosti zo zahraničia a možnosti ďalšieho rozvoja doplnkovej infraštruktúry k cyklotrasám. Jedným z inovatívnych prvkov budovania doplnkovej infraštruktúry k cyklotrasám je aj  Bike park s pumptrackovou dráhou, ktorý vzniká v Spišskej Belej pri Belianskom rybníku v rámci práve tohto vyššie uvedeného mikroprojektu. Po prezentáciách prebehla diskusia o problémoch spojených s výstavbou cyklotrás a s ich financovaním, ako aj o reálnych možnostiach podpory cyklodopravy zo strany Prešovského samosprávneho kraja.

V prílohe roll-up k projektu, prezentácia a promo videá.

 

 

 

Názov prílohy Odkaz
rollup Stiahnuť
Cesta okolo Tatier Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...