Starostovia a primátori diskutovali aj o komunálnej reforme

Dňa 11. mája sa na pracovnom rokovaní stretli členovia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej (regionálneho ZMOS-u okresu Kežmarok a Poprad). Predseda združenia Štefan Bieľak predniesol závery z rokovania Rady ZMOS-u z 10. a 11. apríla 2018 a zároveň informoval o aktuálnych otázkach v oblasti školstva, o pripravovanej zmeny odmeňovania vo verejnej správe vrátane školstva, o novele zákona o obecnom zriadení a o dopadoch novely zákona o sociálnych službách na rozpočty obcí. Prítomní hovorili aj o aktuálnej situácii pri usporiadaní vlastníctva k štátnym pozemkom pod verejnými stavbami miest a obcí v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). V prípade SPF nastal posun, ale naďalej najväčším problémom zostávajú nevysporiadané pozemky vo vlastníctve súkromných osôb pod cestami a stavbami miest a obcí. Tu samospráva očakáva zásadne aktívnejší postoj štátu k vyriešeniu tohto problému. Starostovia a primátori diskutovali aj o zmene zákona o pozemných komunikáciách, ktorý zaviedol mestám a obciam novú povinnosť – starostlivosť o údržbu všetkých chodníkov na ich území. Prítomní sa zhodli na tom, že táto zmena legislatívy spôsobí samospráve vážne problémy a reálne sa nebude dať naplniť v každej samospráve z dôvodu chýbajúcej techniky (na zimnú údržbu), ľudí a financií.

Starostovia a primátori boli informovaní aj o zámere Ministerstva dopravy a výstavby SR pripraviť nový stavebný zákon. Veľmi dôležitou témou bol stav čerpania fondov EÚ v podmienkach miest a obcí. Diskutovalo sa najmä o problémoch implementácie IROP 2014-2020 a problémoch pri schvaľovaní projektov obcí z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

Naviac diskutovanou témou bola téma „Ako ďalej samospráva“ alebo komunálna reforma. Starostovia sa zhodli na tom, že reforma v samospráve je nevyhnutná. Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný, nakoľko malá obec nemôže mať rovnaké kompetencie ako okresné, či krajské mesto. Ale veľmi dôležitý bude obsah tejto reformy, nakoľko reforma nemá byť o rušení obcí, ale o prerozdelení kompetencií a vnútornej štruktúre obcí. Reforma v samospráve však nie je možná bez dokončenia, resp. prehodnotenia reformy verejnej správy, ku ktorej je nutné sa vrátiť. Táto reforma zostala nedokončená a po viac ako 15 rokoch ju treba prehodnotiť. A práve reforma verejnej správy vrátane územnej samosprávy by mala byť najväčšou prioritou ZMOS-u v najbližšom období.

Prítomní starostovia a primátori súhlasili s prijatím obce Jurské za nového člena tohto regionálneho ZMOS-u.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X