hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 233

Starostlivosť o mestské lesy je náročná

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., spravuje majetok Mesta Spišská Belá na ploche 4 685 ha a výmeru lesných porastov z toho tvorí až 3 981 ha. Na danom území sa nachádza Národná prírodná rezervácia Belianske Tatry a okrajovo aj Národná prírodná rezervácia Javorová dolina a Dolina Kežmarskej Bielej vody. Súčasťou pozemkov vo vlastníctve mesta sú tiež prírodné rezervácie: Zadné Meďodoly, Pálenica, Fľak a Jedliny. V spravovanom území platí v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny 2. až 5. stupeň územnej ochrany. Správca mestských lesov sa takto stará o majetok, ktorý je z väčšej časti chránený vyšším stupňom ochrany, čo je spojené s viacerými obmedzeniami. Zákon o lesoch však obhospodarovateľovi ukladá povinnosť vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a tiež chrániť les pred škodami spôsobovanými škodlivými činiteľmi. Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., na tento účel vypracovávajú Projekt na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov, ktorý na základe vyjadrenia organizácie ochrany prírody (Správy TANAP) posudzuje orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa. Pre tento proces je prirodzená istá administratívna časová náročnosť.

Preventívne opatrenia v mestských lesoch pozostávajú najmä z monitoringu podkôrneho hmyzu feromónovými lapačmi, z vykonávania asanačnej ťažby s následným odstránením vzniknutej dendromasy (vrcholce stromov, vetvy), z odkôrnenia, odvozu a pálenia kôry a vetiev, alebo tiež zo štiepkovania takýchto vetiev. Tu je však potrebné spomenúť, že novela zákona o ochrane prírody a krajiny od roku 2020 priniesla okrem iného napr. časové obmedzenie spracovania kalamity. Z dôvodu ochrany vtáčieho územia je potrebné kalamitu spracovať v termíne od začiatku septembra do konca februára, t. j. v tzv. mimohniezdnom období. V našich klimatických podmienkach je však bežným javom, že sa toto obdobie z dôvodu množstva snehu a nedostupnosti terénu ešte skráti. Skúsenosť lesníka hovorí, že od včasnosti spracovania kalamity závisí aj zdravie okolitých porastov. Z nespracovanej drevnej hmoty totiž vyrojený lykožrút napáda aj zdravé lesné porasty.

Obhospodarovateľ lesa má v zmysle zákona o lesoch tiež nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie opatrení na zabránenie nadmerného šírenia a premnoženia škodcov, ktoré vznikli z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov (napr. z dôvodu vyššieho stupňa územnej ochrany). Celkové plánované náklady na realizáciu všetkých opatrení v roku 2020 predstavovali sumu 131 769,20 € bez DPH. Skutočné náklady na realizáciu preventívnych opatrení za rok 2020 boli 113 379,70 € bez DPH. Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., tieto náklady financovali z vlastných zdrojov. Otázne je, či nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie realizovaných opatrení príslušný správny orgán uzná ako opodstatnený.

V súčasnosti sú aktuálne škody, ktoré nastali v lesoch po silnom vetre z prelomu konca minulého a začiatku tohto kalendárneho roka. Silný nárazový vietor zasiahol najmä lokalitu Ždiar. Na ostatnom území boli zaevidované ojedinele spadnuté stromy. V období od novembra do marca sa prírodný živel vo forme prudkého vetra vyskytuje v našej lokalite už niekoľko rokov. Tento raz po sebe zanechal takmer štyritisíc vyvrátených a zlomených stromov, čo predstavuje zhruba 3 000 m³ drevnej hmoty. Niektoré zničené lesné porasty mali ešte len 40 rokov. V súvislosti so spomenutou novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, majú Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., povinnosť spracovať uvedenú kalamitu najneskôr do konca februára. Vzhľadom na podmienky v teréne možno už teraz konštatovať, že sa to do stanoveného termínu nepodarí a podľa skúseností s počasím, do konca marca navyše môže vietor poškodiť ešte ďalšie porasty.

Ing. František Pisarčík, konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X