Stanovisko mesta k zakázaniu verejného zhromaždenia

Stanovisko Mesta Spišská Belá k zrušeniu zhromaždenia, ktoré sa malo konať 12. mája 2018 v Spišskej Belej na parkovisku pri Belianskom rybníku a ktorého zvolávateľom je Milan Mazurek, Kúpeľná 70, Spišská Belá a ktoré bolo označené“ ako Protestné zhromaždenie za zvýšenie intenzity preventívnej činnosti polície na cyklistickom chodníku, ale aj v celom meste Spišská Belá“.

Vzhľadom na rôzne interpretácie a výklady ohľadne oprávnenia mesta zakázať verejné zhromaždenie Mesto Spišská Belá konštatuje nasledovné:

Podľa Ústavy SR každý má právo zhromažďovať sa. Avšak toto právo nie je neobmedzené, práve naopak výkon tohto práva je limitovaný zákonom. V tomto prípade zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona :

– občania majú právo sa pokojne zhromažďovať

– na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu

– zhromaždenie sa oznamuje obci, pričom zvolávateľ je povinní písomne oznámiť obci zhromaždenie tak, aby obec (mesto) zhromaždenie dostala oznámenie aspoň 5 dní vopred.

V prípade tohto zhromaždenia zvolávateľ (jeho zástupca) doručil priamo (osobne) do podateľne mestského úradu v pondelok 7. mája 2018 písomné oznámenie o konaní tohto zhromaždenia, t.j. presne 5 dní pred dátumom konania zhromaždenia (doručil a odišiel).

V zmysle uvedeného zákona po doručení oznámenia mesto (obec) musí preskúmať, či je toto oznámenie formálne v poriadku (či spĺňa predpísané zákonné náležitosti) a či nie je naplnený niektorý zo zákonných dôvodov pre jeho zakázanie. Dôvody, kedy sa musí a kedy sa môže zhromaždenie zakázať, sú presne určené v § 10 zákona č. 84/1990 Zb..  A je povinnosťou mesta (obce) v zmysle nich konať.  Mesto nemôže svojvoľne – bez naplnenie zákonných dôvodov, zakázať žiadne zhromaždenie. Ale ak je naplnený niektorý zo zákonných dôvodov pre zakázanie zhromaždenia, tak mesto (obec) musí konať. Nekonanie znamená, že mesto (obec) nemá výhrady k uskutočneniu tohto zhromaždenia a teda mesto (obec) zodpovedá za to, že ohlásené zhromaždenie je v súlade so zákonom a preberá aj zodpovednosť za uskutočnenie tohto zhromaždenia. Napriek povinnostiam zvolávateľa zhromaždenia (ako organizátora), ak mesto (obec) nezakázalo zhromaždenie, tak preberá zodpovednosť aj za jeho priebeh.

Mesto Spišská Belá preskúmalo oznámenie – preskúmalo čas a miesto konania zhromaždenia a konštatovalo vo svojom rozhodnutí v stredu 9. mája 2018, že v tomto prípade vzhľadom na čas a miesto existujú zákonné dôvody na zakázanie tohto zhromaždenia, preto bolo povinnosťou mesta vydať takéto rozhodnutie. Bližšie sú tieto dôvody opísané vo zverejnenom rozhodnutí mesta.

Primátor mesta dňa 9. mája 2018 pozval zástupcu zvolávateľa na stretnutie na mestskom úrade, ktorému osobne zreteľne vysvetlil dôvody, prečo toto zhromaždenie bude zakázané. Zvolávateľ však nezmenil miesto konania zhromaždenia a jeho zástupca osobne prevzal uvedené rozhodnutie.

Pokiaľ by zákonné dôvody pre zakázanie tohto zhromaždenia neexistovali, tak mesto (ako správny orgán) by nemalo právny/zákonný dôvod zakázať toto zhromaždenie. Ak by mesto nekonalo, tak zodpovedá za priebeh daného zhromaždenia a teda aj za to, čo sa udeje na tomto zhromaždení (a k tomu asi netreba viac dodať). Môže ktokoľvek obviňovať mesto zo zakázania tohto zhromaždenia, zo svojvôle  primátora mesta, ale samotný zvolávateľ si sám určil dané miesto a daný čas. Ak by vopred s mestom komunikoval a vopred položil otázku, či dané zhromaždenie môže byť na danom miesta a v danom čase, dostal by rovnakú odpoveď, akú dostal v uvedenom písomnom rozhodnutí.

Ale ak zvolávateľ má za to, že mesto (zastúpené primátorom mesta) nepostupovalo správne, t.j. nie v súlade so zákonom, má právo sa obrátiť na príslušný súd, ktorý posúdi, či bol právny dôvod na strane mesta zakázať uvedené zhromaždenie.

Primátor mesta v danej veci postupoval v zmysle zákonom o zhromažďovacom práve, v zmysle vyššie uvedených skutočností a v zmysle vyššie uvedenej zodpovednosti. Názor môžeme mať všetci na všetko, ale právnu zodpovednosť, žiaľ, všetci za všetko nepreberáme a najmä nie vtedy, ak sa niečo stane.

Môže Vás zaujímať...