Spišská Belá chystá výstavbu bike parku s pumptrackovou dráhou

Mesto Spišská Belá pripravilo mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 s názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“. Partnerom tohto mikroprojektu je poľské partnerské mesto Szczawnica.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom budovania doplnkovej infraštruktúry k existujúcej cyklotrase zabezpečiť ochranu a rozvoj prírodného dedičstva v slovensko – poľskom pohraničí. Unikátnosťou existujúcej cyklotrasy v Spišskej Belej, ktorá je súčasťou Tatranského okruhu – Cesty okolo Tatier je jej funkčné napojenie na oddychovú zónu Beliansky rybník. A práve pri Belianskom rybníku by mala byť dobudovaná doplnková cyklistická infraštruktúra – bike parku s pumptrackovou dráhou a s workoutovým ihriskom.

V rámci tohto mikroprojektu sa vybuduje ucelená a plne funkčná časť nového Bike parku s pumptrackovou dráhou (jeho 1. etapu – označenú ako SO 01), nakoľko navrhovaný celý bike park je technicky zložitou aj finančne náročnou investíciou. Zároveň súčasťou tohto mikroprojektu je aj vybudovanie nového vonkajšieho workoutového ihriska pri rybníku. V rámci tohto mikroprojektu sa uskutoční aj spoločný slovensko-poľský seminár na tému „Stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí v regióne Vysokých Tatier“. Po dokončení bike parku sa uskutoční jeho otvorenie v rámci športového podujatia „Deň na kolesách” s pretekmi na pumptrackovej dráhe. V prípade úspešnosti termín realizácie projektu je od apríla do novembra 2018. Celkové výdavky projektu sú plánované vo výške 58 600 EUR, pričom z EÚ by malo byť hradených 49 810 EUR (85 %), zo štátneho rozpočtu (10 %) 5 860 EUR a z rozpočtu mesta povinné spolufinancovanie vo výške 2 930 EUR (5 %).

Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 5.10.2017 schválili projektovú štúdiu uvedeného bike parku. Samotné projekčné a technické riešenie je výsledkom 1 z 8 projektov participatívneho rozpočtu podporeného z rozpočtu nášho mesta. Martin Siska bol iniciátorom tejto myšlienky a získal od mesta v rámci tohto rozpočtu finančnú podporu na prípravu projektovej štúdie pumptracku v našom meste a jej autorom je Roman Kaločay, autor mnohých známych pumptrackov na Slovensku. Podľa neho v prípade vybudovania celého bike parku v Spišskej Belej to bude jeden z najväčších pumptrakov na Slovensku. To podstatné je teda v prílohe ….. pozrite.

Spracovala : Mgr. Katarína Hradická, odd. regionálneho rozvoja

Názov prílohy Odkaz
B01_CELKOVA KOORDINACNA SITUACIA Stiahnuť
B02_REZY Stiahnuť
B03_Vizualizacie_EXPORT_ACAD Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X