Sociálne služby v meste

Mesto Spišská Belá zabezpečuje v rozsahu zákona, alebo priamo poskytuje rôzne sociálne služby. Pripomíname preto možnosť ich využitia v prípade, že obyvatelia pomoc z rôznych dôvodov potrebujú.

  • v Zariadení opatrovateľskej služby na Popradskej ulici č. 11 v Strážkach je poskytovaná pobytová forma sociálnej služby,
  • priamo v domácnostiach je možné využiť opatrovateľskú službu, ktorú terénnou formou zabezpečuje mesto,
  • v Dennom stacionári na Hviezdoslavovej ulici č. 27 v Spišskej Belej je poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby prevádzkovaná Rímskokatolíckym farským úradom,
  • v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici č. 21 v Spišskej Belej je poskytovaná ambulantná a terénna forma sociálnej služby,
  • vo Face clube – nízkoprahovom dennom centre pre rodiny s deťmi, na Petzvalovej ulici č. 16 v Spišskej Belej je poskytovaná ambulantná a terénna forma sociálnej služby,
  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, poskytuje mesto prepravnú službu.

V prípade záujmu o poskytnutie niektorej z vyššie uvedených služieb je potrebné požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (osobitne pre každý druh sociálnej služby). Neváhajte sa obrátiť na Oddelenie sociálnych vecí mesta Spišská Belá – Ing. Annu Mlakovú – v kancelárii č. 5 na prízemí mestského úradu, e-mail: mlakova@spisskabela.sk, telefonický kontakt: 052/46 80 518.

Môže Vás zaujímať...