hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 681

Slávnostné uvedenie knihy do života – Lesná železnica, Spišská Belá – Lendak

Dňa 7. novembra 2022 sa v priestoroch Mestského úradu slávnostne uviedla do života kniha „Lesná železnica, Spišská Belá – Lendak“.

Z tejto publikácie sa dozviete najmä o histórií jedinej lesnej železnice na hornom Spiši s originálnym názvom Šodronka, ktorá smerovala z drevoskladu v Spišskej Belej cez Šarpanec až do Lendaku. Dočítate sa o myšlienke vzniku tejto železnice, o jej výstavbe, technických údajoch, a tiež ukončení jej činnosti.

Lesná železnica zo Spišskej Belej do Lendaku bola v medzivojnovom období významným lesníckym dopravným prostriedkom na hornom Spiši. Vo svojej dobe mala veľký hospodársky a technický význam. Nájsť v dnešnej dobe pamätníkov je veľmi ťažké, preto autori chceli aspoň takouto formou priblížiť dnešnej generácii pohľad na niečo, čo tu obyvatelia mali a vedeli využívať, a teraz je z toho možno už len spomienka z rozprávania rodičov, starých rodičov, známych, alebo úplne pre mnohých aj nová informácia. Prostredníctvom publikácie sa nám podarí dostať do povedomia obyvateľov výnimočnosť tejto lesnej železnice a uchovať tak jej samotný význam pre ďalšie generácie.

Neodlúčiteľnou súčasťou tejto slávnostnej udalosti bol aj príhovor a poďakovanie autora knihy Ing. Františka Pisarčíka:

„Srdečne ďakujem všetkým, ktorí mi pri zostavovaní a písaní knihy s veľkou ochotou pomohli a vyšli v ústrety. Ďakujem predovšetkým spoluautorom tejto knihy, a to pani PhDr. Zuzane Kollárovej, PhD. a Mgr. art. Tomášovi Haviarovi. Aj vďaka ním sa k čitateľom dostanú mnohé doposiaľ nepublikované údaje a fotografie o jednej z lesných železníc na Slovensku s názvom Šodronka. Ďalej sa chcem poďakovať JUDr. Štefanovi Bieľakovi za podporu pri podaní žiadosti o dotáciu a Prešovskému samosprávnemu kraju za poskytnutie finančnej dotácie na vydanie tejto knihy. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. získali dotáciu vo výške 3 000 Eur v rámci výzvy poslancov PSK 2022 v programe Kultúra a podprograme 2.3 – KULTÚRA – bežné (neinvestičné)  výdavky na realizáciu  projektu „ Publikácia o lesnej železnici Spišská Belá-Lendak“. Cieľom projektu bolo vydanie publikácie o jedinej lesnej železnici na Hornom Spiši s originálnym názvom Šodronka, ktorá smerovala zo Spišskej Belej cez Šarpanec až do Lendaku. Táto lesná železnica bola v medzivojnovom období významným lesníckym dopravným prostriedkom,  predstavovala symbol pokroku, pozdvihla úroveň celého regiónu a bola prínosom pre miestnych obyvateľov. V publikácii sa čitatelia dozvedia o myšlienke vzniku tejto železnice, o jej výstavbe, technických údajoch a tiež o ukončení jej činnosti. Vďaka autorom sa tam nachádzajú doposiaľ nepublikované údaje a fotografie. Zaujímavosťou sú spísané spomienky obyvateľov zo Spišskej Belej, Lendaku a Ždiaru, ktorí si ešte niečo pamätajú z obdobia fungovania lesnej železnice či už z rozprávania rodičov, starých rodičov, alebo známych.“

Po príhovore pána Pisarčíka nasledoval príhovor pani PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD. a následne aj pár slov od pána primátora Jozefa Kunu. Spoločne potom prešli k samotnému uvedeniu knihy do života, symbolicky ju „pokrstili“ ihličím. Príjemnú atmosféru umocnilo vystúpenie trubačského dua.

 

 

Najnovšie články