Školy rozbiehajú nový školský rok 2019/2020

Za prázdninami sme definitívne zatvorili bránu, aby sa pre školopovinných žiakov v našom meste mohla otvoriť iná brána, tá školská. Pre niektorých sa tak 2. septembra 2019 stalo po prvýkrát, pre niektorých poslednýkrát a pre iných ako každý rok.

V Spišskej Belej sa začiatok nového školského roka 2019/2020 týka dvoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá – ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici č. 20 https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/a ZŠ M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici č. 18 https://zsstefsbela.edupage.org/, vrátane elokovaného pracoviska na Štefánikovej ulici č. 39; jednej materskej školy – s pracoviskom v sídle tejto MŠ na Mierovej ulici č. 1 http://www.msmierova.sk/sk/Default.aspx, ako aj vo dvoch elokovaných pracoviskách – na Letnej ulici č. 5 a na Zimnej ulici č. 47.

Základné umelecké školstvo v našom meste zastrešuje Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho na Zimnej ulici č. 12 https://zusspisskabela.edupage.org/ a jej elokované pracoviská –  na Petzvalovej ulici č. 37 a v Slovenskej Vsi.

Obe základné školy v našom meste v tomto školskom roku naplnili po dve triedy v prvom ročníku.  V ZŠ J. M. Petzvala sa do školských lavíc 2. septembra 2019 po prvýkrát usadilo 36 prvákov, ostatných  382 žiakov už má prvý ročník skôr či neskôr za sebou. V ZŠ M. R. Štefánika  privítali 39 prvákov, zvyšných 329 žiakov tam bude získavať nové vedomosti v 2. až 9. ročníku.

V materskej škole si z celkového počtu 257 detí na nový krok v živote, spojený s nástupom do škôlky, zvyká  78 detí.

Základná umelecká škola v týchto dňoch rovnako rozbieha školský rok a vylaďuje rozvrhy hodín vo výtvarnom, tanečnom a hudobnom odbore. V týchto umeleckých oblastiach v  spišskobelianskej ZUŠ v tomto školskom roku bude rozvíjať svoje talenty 459 žiakov. 191 z nich v individuálnej forme vyučovania (hudobný odbor)268 žiakov v skupinovej forme vyučovania (výtvarný a tanečný odbor).

Na pôde mesta Spišská Belá pôsobí aj Špeciálna základná škola (ŠZŠ), ktorej zriaďovateľom nie je naše mesto, ale Okresný úrad Prešov. V ŠZŠ v Spišskej Belej sa momentálne vzdeláva 76 žiakov.

Novinkou v tomto školskom roku je od 1. septembra 2019  poskytovanie dotácie na stravovanie pre žiakov základných škôl vo výške 1, 20 € na žiaka a deň, v ktorom bol na vyučovaní a odobral obed. Podrobnosti nájdete v článku na odkaze na Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2019 na strane 12.:

Obedy pre žiakov oboch našich základných škôl, ako aj pre žiakov ŠZŠ v Spišskej Belej, poskytujú dve školské jedálne (ŠJ) – ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici č. 39 https://zsstefsbela.edupage.org/text20/ a ŠJ pri Materskej škole na Mierovej ulici č. 1 http://www.msmierova.sk/sk/Template.aspx?id=14.

ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika pripravuje a vydáva obedy pre žiakov svojej školy (vrátane suchých balíčkov pre záujemcov), ale aj pre žiakov ŠZŠ a žiakov 3.-9. ročníka ZŠ J. M. Petzvala. ŠJ pri MŠ na Mierovej ulici č. 1 poskytuje celodenné stravovanie deťom materskej školy (vrátane všetkých jej elokovaných pracovísk), ako aj obedy pre 1. a 2. ročník ZŠ J. M. Petzvala  a suché balíčky pre všetkých záujemcov zo ZŠ J. M. Petzvala. Detailné informácie o začiatku školského roka, vrátane nastaveného systému školského stravovania v školskom roku 2019/2020, nájdete na internetových stránkach všetkých škôl a školských jedální, ktoré sú v meste Spišská Belá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X