hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 275

Školákom sa začína finiš pred polročným hodnotením

Po šestnástich dňoch vianočných prázdnin sa dnes opätovne otvorili brány spišskobelianskych škôl. Dni relaxu, sladkého ničnerobenia či aktívneho oddychu podľa  ľubovôle strieda pevný režim a povinnosti všetkých školopovinných. Termíny školských prázdnin   v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách upravuje Vyhláška Ministerstva  školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách. Vianočné prázdniny  podľa tejto aktuálne platnej právnej normy  každoročne trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane. Ak pripadne 23. december na utorok, začínajú sa vianočné prázdniny už v pondelok.

V najbližších dňoch však žiakov základných škôl a základnej umeleckej školy v našom meste čaká usilovná práca, systematizácia polročného učiva, opakovanie a napokon i skúšanie – ústne, písomné i praktické. Po námahe však príde zaslúžené ,,polročné zrkadlo“ v podobe  hodnotenia a klasifikácie známkami. Žiaci aj ich rodičia sa dozvedia  úroveň vedomostí a zručností, ktoré školáci nadobudli v jednotlivých predmetoch a v správaní v tomto školskom roku za päť mesiacov od septembra do januára. Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa v každej škole prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy.  Ide o verejnosti známy  pojem klasifikačná porada. V spišskobelianskych školách sú klasifikačné porady za 1. polrok školského roka 2018/2019 naplánované v ZŠ J. M. Petzvala  podľa informácie zástupcu riaditeľky školy RNDr. Emila Valka, PhD. na 22.1.2019, v ZŠ M. R. Štefánika je  klasifikačná porada podľa  informácie  riaditeľky školy Mgr. Eleny Stachovej v harmonograme na 24.1.2019 a v Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho sa podľa informácie riaditeľky školy Mgr. Zuzany Kosturko, Dis. art uskutoční 24.1.2019.

Všetci školopovinní majú ešte dosť času na to, aby po prázdninách opäť nabehli na systém pravidelnej práce, zmobilizovali všetky svoje sily, aby ovocie vo forme zvládnutého finále prvého polroka školského roka 2018/2019 malo sladkú príchuť známok, ktoré potešia. Pomôcť svojim deťom môžu aj ich rodičia. Napríklad aj tým, že sa zúčastnia na rodičovskom združení, kde získajú podstatné informácie o práci svojich detí v škole, aby doma vedeli skorigovať správanie a úsilie svojich ratolestí a nasmerovať ich zodpovedný prístup ku vzdelávaniu. Triedne schôdze rodičovského združenia v ZŠ M. R. Štefánika boli v decembri 2018 v  ZŠ J. M. Petzvala budú zajtra 9.1.2019 (streda) o 16. hodine v jednotlivých triedach.

Najbližší prázdninový oddych počká na školákov do piatku 1. februára 2019.

 

 

Najnovšie články