Aktuality
Počet zobrazení 1K

Schválenie dotácie a úveru na odkúpenie 34 bytov na Zimnej ul. 46

Mestu Spišská Belá bola koncom novembra 2015 schválená žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na odkúpenie 34 bytov v bytovom dome na Zimnej ul. 46 v Spišskej Belej. Dňa 3. decembra 2015 v Bratislave primátor nášho mesta podpísal 2 zmluvy s ministerstvom dopravy, výstavby a RR na poskytnutie dvoch dotácii na kúpu týchto nájomných bytov a technickej vybavenosti v celkovej výške 588 120 EUR a so ŠFRB podpísal zmluvu o poskytnutí úveru na tie nájomné byty na sumu 1 218 060  EUR. Ako uviedol primátor mesta, „už sa nepredpokladalo, že sa navýši štátny rozpočet ešte pre rok 2015 na podporu nájomného bývania pre obce a mestá. Ale vďaka veľkej aktivite ZMOS-u na základe rokovaní s predsedom vlády SR a ministrom financií SR sa to podarilo. A vďaka tomu sa vyhovelo aj žiadosti mesta Spišská Belá, ktorej spočiatku nebolo vyhovené pre nedostatok financií na podporu výstavby nájomných bytov pre rok 2015.

Predmetný bytový dom (34 bytov) na Zimnej ulici č.46 vybudovala firma Chemostav a.s. Poprad na základe spoločného projektu s mestom Spišská Belá. Bytový dom malo mesto prenajatý od uvedenej firmy (doterajšieho vlastníka) od decembra 2014, od kedy mesto prenajímalo uvedené byty schváleným nájomcom. Vo februári 2015 mesto podalo uvedenú žiadosť na ŠFRB a na príslušné ministerstvo po jej schválení v mestskom zastupiteľstve.

V súčasnosti prebiehajú administratívne úkony smerujúce k úhrade ceny bytov (napr. zriadenie záložného práva v prospech štátu – ŠFRB a pod.) a v januári 2016 by malo dôjsť k prevodu vlastníctva celého bytového domu na mesto. Táto zmena vlastníctva však nemá vplyv na samotných súčasných nájomcov bytov, ktorí bez zmeny budú naďalej užívateľmi týchto bytov.

Najnovšie články