Rozkopávka v Strážkach pri detskom ihrisku

V Strážkach na Ulici Ladislava Medňanského, pri detskom ihrisku, sa začala realizácia rozkopávky, ktorú zabezpečuje mesto Spišská Belá prostredníctvom spoločnosti Remeslá Belá, spol. s r. o. Zásah do pozemku sa uskutočňuje za účelom vybudovania novej regulačnej istiacej skrine, z ktorej sa novou káblovou spojkou a novým nízkonapäťovým káblom uloženým v zemi napojí Denné centrum na elektrickú energiu. Zhotoviteľom uvedenej stavby je Východoslovenská distribučná, a. s. Časť elektrického vedenia bude uložená technológiou – riadený pretlak (mikrotunelovanie) a časť riadnym rozkopaním.

Upozorňujeme preto na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po predmetných pozemkoch, na ktorú treba dbať v čase trvania spomenutých prác.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X