Aktuality
Počet zobrazení 605

Referendum v sobotu 21. januára 2023

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyhlásila referendum, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 v čase od 07:00 do 22:00. Referendum je o možnosti skrátenia volebného obdobia – voliči v referende budú hlasovať o otázke: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky…?“ Celé znenie referedovej otázky je dostupné tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/160_referendum/R23_Question_SK.pdf.

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, alebo ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplatný. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu referenda. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nesprávne upravený hlasovací lístok znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Sumarizácia:

 • Každý volič sa po vstupe do volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom.
 • Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
 • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
 • Volič vkladá v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov do obálky jeden hlasovací lístok.
 • Na hlasovacom lístku volič zakrúžkuje odpoveď „Áno“ alebo odpoveď „Nie“ a takto upravený hlas. lístok vloží do obálky.
 • Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlas. lístkov volič vloží zalepenú obálku pred OVK do volebnej schránky.
 • Volič je povinný odložiť nepoužitý hlasovací lístok alebo nesprávne upravený hlasovací lístok do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov (schránka na odpad).
 • Voliči, ktorí sa v deň konania referenda zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (okrem ochorenia na Covid-19), nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu na mestskom úrade požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej schránky.

V meste Spišská Belá bude otvorených 5 okrskov, ako tomu býva pri všetkých voľbách:

 • Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť: Základná škola J.M. Petzvala, Moskovská 20
 • Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť: Základná škola M.R. Štefánika, Štefánikova 19
 • Volebný okrsok č. 3 – volebná miestnosť: Zasadacia miestnosť MsÚ, Petzvalova 17
 • Volebný okrsok č. 4 – volebná miestnosť: Komunitné centrum, Tatranská 1445/33
 • Volebný okrsok č. 5 – volebná miestnosť: Spoločenská miestnosť DC Strážky, L. Medňanského 2711/3A

Referendum bude platné iba v prípade, že sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a aby bolo aj úspešné, musí viac ako polovica voličov na otázku odpovedať kladne. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.minv.sk/?referendum.

Najnovšie články