Recyklobox na použité batérie a akumulátory v budove mestského úradu

Spoločnosť INSA, s. r. o., poskytla Mestu Spišská Belá recyklobox na zber použitých batérií a akumulátorov. Priehľadný valcový tubus určený na tento účel je umiestnený na prízemí v budove mestského úradu.

Batérie a akumulátory sú bežne používané ako zdroj energie, a kým sú používané, nepredstavujú problém pre ľudské zdravie a životné prostredie. Použité prenosné batérie a akumulátory sú však odpadom. V prípade, že by sa stali súčasťou zmesového komunálneho odpadu, korodovaním ich obalu by postupne dochádzalo k uvoľňovaniu ťažkých kovov do prostredia. Batérie a akumulátory sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie predmetom prísnej legislatívnej regulácie, ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. Je nevyhnutné, aby sa všetky použité batérie a akumulátory zbierali oddelene a aby boli recyklované s čo najväčšou možnou opatrnosťou a šetrnosťou k životnému prostrediu. Recyklácia tohto druhu odpadu je potrebná aj z dôvodu, že ide o bohatý zdroj kovov a iných surovín, ktoré sú u nás nedostatkové.

Rozklad batérií v životnom prostredí trvá 200 – 500 rokov a do prostredia sa uvoľňujú chemické látky, ktoré majú negatívne účinky na zdravie človeka a prírodu (znečistenie vody, pôdy, vzduchu).

Zber použitých batérií a akumulátorov do recykloboxu na mestskom úrade je priamo napojený na spracovanie a zhodnotenie použitých prenosných batérií a akumulátorov v spoločnosti INSA, s. r. o., v Seredi, a to bez ďalších medzičlánkov.

Použité batérie a akumulátory v žiadnom prípade nepatria do komunálneho odpadu alebo do voľnej prírody! Symbol, ktorý označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení vrátane batérií a akumulátorov, vyzerá takto:

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X