Projekt na podporu opatrovateľskej služby

Mesto Spišská Belá pripravilo a podalo projekt v rámci výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom získania finančných prostriedkov z EÚ na podporu opatrovateľskej služby v meste Spišská Belá.

Hlavným cieľom tohto projektu je skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby osobám odkázaným na pomoc inej osoby v domácom prostredí pomocou kvalifikovaných pracovníkov opatrovateľskej služby. V rámci hlavnej aktivity sa vytvorí možnosť zamestnať 10 kvalifikovaných pracovníkov – opatrovateliek/opatrovateľov.  V prípade schválenia sa bude tento projekt realizovať po dobu 26 mesiacov.

Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú sumu 148 200,-EUR, čo zahŕňa hrubú mzdu 10 zamestnancov a zdravotné a sociálne odvody zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy počas 26 mesiacov implementácie projektu. Z finančných prostriedkov EÚ bude refundovaných celých 100% celkových nákladov projektu (bez spoluúčasti mesta). Týmto projektom mesto ušetrí vyššie uvedenú sumu v rozpočte mesta, nakoľko v súčasnosti opatrovateľskú službu financie z vlastných prostriedkov. Výsledok hodnotenia tohto projektu sa predpokladá do konca októbra tohto roka.

Môže Vás zaujímať...