hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 16

Problémy s kanalizáciou na Moskovskej ulici

V ostatných dňoch nastali vážne problémy s kanalizáciou na Moskovskej ulici v našom meste. Po intenzívnom daždi táto zastaralá splášková kanalizácia nevydržala, resp. bola už tak poškodená, že došlo k jej prepadnutiu a zasypaniu zeminou. Porucha nastala na pozemku Martina Pajera, cez ktorý prechádza táto verejná kanalizácia. Táto kanalizácia odvádzala spláškové vody z niekoľkých rodinných domov na Moskovskej ulici a z prevádzky čistiarne RENOVA. Poškodenie tejto kanalizácie je tak rozsiahle, že sa táto kanalizácia už nedá opraviť a je nutné bezodkladne zrealizovať úplne novú kanalizáciu a aj iným spôsobom odkanalizovať tieto domy a objekt Renovy. V súčasnosti sa spláškové vody dočasne prečerpávajú pomocou čerpadiel z tejto  poškodenej kanalizácie do kanalizácie na ul. 1. Mája.

Uvedená kanalizácia na Moskovskej ulici (aj tá, ktorá prechádza cez pozemok p. Pajera) je majetkom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad (PVS), ktorá ju aj prevádzkuje. (a teda táto kanalizácia nie je majetkom mesta). Ide o problém, ktorý je dlhodobejší a doposiaľ bol vždy riešený len provizórne – teda jej čiastočnými opravami a údržbou. Už minulý rok primátor nášho mesta sa dohodol s PVS na trvalom riešení tohto problému. PVS zadala vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu novej spláškovej kanalizácie, ktorá zabezpečí nový spôsob odkanalizovania tejto ulice a odvedenia spláškových vôd do čistiarne odpadových vôd. PVS zároveň zaradila túto akciu do investičného plánu vodárni na rok 2016 s realizáciou október-november 2016. Uvedený havarijný stav na predmetnej kanalizácii však okrem iného spôsobil, že PVS začne výstavbu tejto kanalizácie už od utorka 30. augusta 2016. Na jednej strane ešte že sa potrebné riešenie tohto problému už skôr pripravilo – tak projekčne ako aj finančne, možno na druhej strane – škoda, že táto stará kanalizácia nevydržala do októbra. Ale to je už teraz bezpredmetné.

Pokiaľ ide o samotné technické riešenie, na Moskovskej ulici od domu č. 6 sa stredom mestskej cesty vybuduje nová kanalizácia až na koniec ulice a pred základnou školou sa zatočí doprava a uličkou okolo telocvične sa nové potrubie potiahne až do kanalizácie na Kúpeľnej ulici. Tento nový úsek kanalizácie bude v profile DN 300 a v dĺžke 222 m (označený ako úsek A1 – vid príloha). Avšak na základe požiadavky primátora mesta PVS urobí nový, resp. obnoví pôvodný, ale dnes nefunkčný, odľahčovací kanál na konci Kúpeľnej ulici popri železničnej trati. Takže sa zakope nové potrubie v profile DN 300 a v dĺžke 192 m (označený ako úsek A2 viď príloha). Úlohou tohto odľahčovacieho potrubia bude v prípade naplnenia kanalizačného potrubia na Kúpeľnej ulici (z dôvodu zrážkových vôd) odľahčiť spláškovú kanalizáciu na Kúpeľnej ulici odtokom do existujúceho povrchového (melioračného) kanála za Belianskymi kúpeľmi. Podľa informácii z PVS výstavbu tejto novej kanalizácie bude na oboch úsekoch (A1, A2) naraz realizovať skúsená externá stavebná firma, aby práce prebiehali rýchlo a kvalitne. Uvedenú výstavbu spláškovej kanalizácie bude financovať PVS z vlastných zdrojov. Tak dúfajme, že počasie vydrží, že ich nič neprekvapí a v priebehu cca 3 týždňov bude táto nová kanalizácia už funkčná a problém trvalo vyriešený.

Názov prílohy Odkaz
Splášková kanalizácia Moskovská - Kúpeľná - 1 - konečný návrh Stiahnuť
Splášková kanalizácia Moskovská - Kúpeľná - 2 - konečný návrh Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X