Priority miest a obcí prijaté na 29. sneme ZMOS-u

V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa uskutočnil 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave, ktorý prijal nasledovné priority členských miest a obcí pre nasledujúci rok:

 1. Zachovať súčasný systém financovania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia parametrov dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a zároveň riešiť nejednoznačnosti výkladu zákona upravujúceho daň za ubytovanie v kúpeľných mestách a v tejto súvislosti riešiť aj jeho dopad na rôznorodú aplikáciu v praxi. Presadzovať dodržiavanie princípu, že na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia, ak s tým ZMOS nebude súhlasiť.
 2. Presadzovať zachovanie súčasného systému rozdelenia pôsobností v regionálnom školstve medzi štátom, miestnou a regionálnou samosprávou. Zároveň presadzovať také legislatívne zmeny, ktorými sa zabezpečí zmena financovania neštátnych škôl a školských zariadení s dôrazom na tie, ktoré samospráva sama nemôže zriaďovať. Na základe vypracovaných analýz podporovať optimalizáciu škôl a školských zariadení a také racionalizačné opatrenia, ktorými sa zvýši  efektívnosť a kvalita celého systému školstva.
 3. Presadzovať v súčinnosti so zainteresovanými rezortmi vlády SR definitívne legislatívne doriešenie majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod objektmi vo vlastníctve miest a obcí.
 4. Presadzovať prijatie aktívnych opatrení na podporu zamestnávania, ktoré budú podporovať aj zo štátneho rozpočtu opatrenia na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných v územiach s nízkou mierou nezamestnanosti.
 5. Presadzovať vypracovanie analýzy výkonu pôsobností v oblasti sociálnych služieb medzi štátom, regionálnou a územnou samosprávou, vrátane aktualizácie procesu deinštitucionalizácie a financovania sociálnych služieb.
 6. Pokračovať v riešení problematiky marginalizovaných komunít v rôznych oblastiach ich života v rámci kompetencií miestnej územnej samosprávy s cieľom zvyšovania ich životnej úrovne a integrácie s majoritou.
 7. Podporovať také zmeny v odpadovom hospodárstve, ktorými sa jednoznačne určia povinnosti výrobcov a dovozcov odpadu v rámci ich rozšírenej zodpovednosti a posilnia pôsobnosti obcí pri stanovení systémov, podmienok zberu a triedenia odpadov na svojom území. Trvať na tom, aby  prípadné zavedenie poplatku za skládkovanie pre mestá a obce bolo spojené s  prijatím stratégie nakladania s komunálnym odpadom po ukončení procesu skládkovania, po zavedení cieľov zberu pre výrobcov a dovozcov odpadu a jednotného informačného systému evidencie odpadov v mestách a obciach.
 8. Trvať na aktualizácii Stratégie budovania kanalizačných a vodárenských sústav aj po roku 2020, vrátane spôsobu ich financovania nielen z fondov EÚ, ale aj zo štátneho rozpočtu, najmä v regiónoch s nedostatočnou sieťou.
 9. Naďalej presadzovať legislatívne úpravy upevňujúce sociálny status starostov a primátorov .
 10. Presadzovať zmeny v zákone o miestnych daniach smerujúce k zrušeniu výnimiek, ktoré majú za následok  oslobodenie od dane pre lesy osobitného určenia a chránené územia.
 11. Presadzovať proces modernizácie miestnej územnej samosprávy a vypracovanie analýz na posúdenie potrieb a návrh reformných krokov pre celú oblasť verejnej správy, s dôrazom najmä na miestnu územnú samosprávu a špecifiká malých obcí a ich spôsobe financovania a s prihliadnutím na potrebu systematickej starostlivosti o vidiecku krajinu a za tým účelom pripraviť návrh stratégie ZMOS-u pre komunálnu reformu (modernizáciu miestnej územnej samosprávy) a predložiť ju na schválenie 30. snemu ZMOS v roku 2019.
 12. Presadzovať ďalšie zjednodušovanie procesov verejného obstarávania, zvyšovanie limitov verejného obstarávania a ponechanie voľby elektronického systému verejného obstarávania na rozhodnutí obstarávateľa .
 13. Presadzovať opatrenia na ďalšie zjednodušenie a zrýchlenie čerpania EŠIF s dôrazom najmä  na operačné programy určené pre územnú samosprávu. V tomto zmysle podporovať aj presuny finančných prostriedkov zo zaostávajúcich operačných programov.
 14. Pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané miestnou územnou samosprávou ako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného financovania a metodickej podpory zo strany štátu.
 15. Podporovať procesy informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov  zameraných na rozšírenie počtu zapojených obcí a miest v rámci informačného systému DCOM.
 16. Trvať na zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk a zabezpečenie technológie ich údržby v obciach a mestách.
 17. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 18. Presadzovať zmenu zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vo veci zabezpečovania údržby chodníkov (z dôvodu jeho poslednej novely).
 19. Presadzovať zjednodušenie agendy ochrany osobných údajov v rámci pravidiel určených EÚ a požadovať od Úradu na ochranu osobných údajov plnú a adekvátnu metodickú podporu pri aplikácii tejto agendy v praxi.
 20. Urýchliť realizáciu pozemkových úprav v mestách a obciach a za tým účelom zabezpečiť ich každoročné financovanie zo štátneho rozpočtu.

Môže Vás zaujímať...