hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 143

Prijímacie skúšky do ZUŠ L. Mednyánskzeho 24. a 25. augusta 2020

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho  v Spišskej Belej (ďalej ZUŠ) v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.  vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného  a tanečného odboru ZUŠ na školský rok 2020/2021.

Termín konania prijímacích skúšok:  

24.8.2020   a   25.8.2020 od 13:00 do 16:30 hod.

Miesto: hudobný a tanečný odbor –  budova ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá

výtvarný odbor – budova elokovaného prac. AT TATRY, Petzvalova 37, Spišská Belá

 

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku, príde s dieťaťom na talentové skúšky.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý elektronickú prihlášku nevyplnil,  vyplní prihlášku počas talentových skúšok na mieste podľa  rodného listu  alebo  zdravotnej kartičky dieťaťa.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Hudobný odbor: spev ľudovej alebo umelej piesne, zopakovanie vytlieskaného rytmu, intonácia zahraného tónu, rozoznávanie výšky tónov.

Výtvarný odbor: predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej práce dieťaťa.

Tanečný odbor: zopakovanie vytlieskaného rytmu, spev ľudovej alebo umelej piesne.

Štúdium je rozdelené na: 

  • Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • Základné štúdium na I. stupni hudobného a tanečného odboru trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • Základné štúdium na I. stupni výtvarného  odboru trvá 9 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov)
  • Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Hudobný odbor – študijné zameranie hra na hudobnom nástroji

– hra na cimbale, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na keyboarde, hra na gitare, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, sólový spev.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu