Pri Šarpanci sa na jar očakáva výstavba križovatky

Obyvateľom Spišskej Belej je už dlhšie známe, že lokalita v blízkosti Šarpanca je v zmysle platného územné plánu mesta určená ako plocha rekreačnej vybavenosti a tiež plocha hospodárskeho dvora – agrofarmy. Stavebný úrad mesta Spišská Belá vydal začiatkom roka 2017 územné rozhodnutie pre stavbu Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá, voči ktorému však bolo podané odvolanie. Následne bol spisový materiál odovzdaný Okresnému úradu Prešov na jeho preskúmanie, a ten rozhodnutie Stavebného úradu mesta Spišská Belá potvrdil.

Na mape je v rámčeku vyznačená dotknutá lokalita

V rámci zabezpečenia dopravného napojenia pre výstavbu predmetného areálu na štátnu cestu 1.triedy č. 66, stavebník Zemiansky dvor Šarpanec, s. r. o. požiadal Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy, o vydanie stavebného povolenia pre objekt s názvom Styková križovatka cesty I/66 s obslužnou komunikáciou. Účelom stavby je styková úrovňová križovatka cesty I/66 so samostatným pruhom na odbočenie vľavo. Pruh bude vložený medzi existujúce priebežné jazdné pruhy, a to odsunutím jazdného pruhu Tatranská Kotlina – Spišská Belá. Na náprotivnom ramene križovatky bude zriadený ochranný dopravný tieň pruhu na odbočenie vľavo s dĺžkou 104,00 m. Súčasťou križovatky bude aj úrovňový priechod pre cyklistov, ktorý bude vyznačený príslušným dopravným značením. Podľa projektu má byť priechod nasvietený svetlom z fotovoltaického zdroja energie. Rozhodnutie je právoplatné a investor počíta s výstavbou už na jar tohto roku.

Stavebná úprava jazdného pásu cesty I/66 bude predstavovať úsek s dĺžkou 252 m. V rámci tejto stavby dôjde k celoplošnej výmene obrusnej a ložnej vrstvy časti jazdného pásu v mieste križovatky. Počítať treba aj s frézovaním vozovky. Dovoľujeme si preto upozorniť vodičov v smere zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny a naspäť na predpokladané dopravné obmedzenia, ktoré budú s výstavbou spojené.

Môže Vás zaujímať...