hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 683

Prevádzka škôl v meste od 8. marca 2021

Najnovšie rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 8. marca 2021 (pondelok) do 21. marca 2021 (nedeľa) umožňuje prezenčnú prevádzku v materskej škole a na 1. stupni ZŠ (vrátane školského klubu detí ) prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, v ZŠ aj pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Základná umelecká škola má možnosť vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.

Jedným z aktuálnych opatrení Vlády SR  s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu je obmedzenie mobility obyvateľov minimalizáciou prezenčného výkonu práce.  Sú však zamestnania, ktoré sa z domu robiť nedajú – zamestnanci v zdravotníctve, kuchári (napr. v nemocnici, v školskej jedálni), upratovači, policajti, hasiči, energetici, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb, učitelia v materskej škole (MŠ) či na 1. stupni základnej školy (ZŠ) a podobne. Tí všetci potrebujú ísť do práce. Práve preto vláda aj pri sprísnení celospoločenských pravidiel v rámci núdzového stavu nateraz zachovala možnosti prezenčnej predškolskej a školskej dochádzky na 1. stupni  ZŠ.

Podmienkou vstupu do školy zostáva  aj naďalej preukázanie sa rodiča alebo zákonného zástupcu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Dieťa MŠ, žiak  1. stupňa ZŠ (vrátane ŠKD a ZUŠ) sa netestuje.

Ostatní žiaci ZŠ a ZUŠ sa aj naďalej zostávajú učiť dištančne.

Od 15. marca 2021 sa na základe uznesenia Vlády SR č. 123/2021 z 28. 2. 2021 zavádza povinnosť nosiť respirátor FFP2 (s výnimkami) vo všetkých interiéroch.

Zamestnanci škôl (pedagogickí aj nepedagogickí) potrebujú  pri vstupe na pracovisko aj od 8.3.2021 negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní.

Doklad o teste rodič alebo zamestnanec školy nepotrebuje, ak prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak bol zaočkovaný proti COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ste osobou, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. V takých prípadoch však potrebujete deklarovať vyššie uvedené skutočnosti.

Ministerstvo školstva na svojom webe zverejnilo  požadované čestné vyhlásenia (https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/), ktoré je rodič povinný vypísať a odovzdať  škole pri nástupe svojho dieťaťa do školy  8.3.2021.

Celé Slovensko zostáva aj od 8. marca vo štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov je v okrese Kežmarok  relatívne priaznivejšia situácia – II. stupeň varovania. 

  • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Kežmarok  a prevádzkové možnosti našej materskej školy, oboch základných škôl a ZUŠ bude vzdelávanie aj od pondelka  8. marca 2021 poskytované prezenčne za podmienok, ktoré boli popísané vyššie.

Vzory tlačív, ktoré rodičia potrebujú vyplniť a predložiť škole v zmysle platných nariadení  od pondelka 8. marca 2021 budú dostupné na webových stránkach škôl. Získate na nich aj detailné informácia o prevádzke jednotlivých škôl v meste Spišská Belá v nasledujúcich dňoch od 8. marca 2021: https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/, https://zsstefsbela.edupage.org/, https://msmierova.edupage.org/news/#news116, https://zusspisskabela.edupage.org, https://szsspbela.edupage.org//.

Možnosti pravidelného testovania všetkých rodičov (každých 7 dní), ktorí majú záujem o prezenčné vzdelávanie svojich detí v MŠ, na 1. stupni ZŠ aj v ZUŠ, ale aj pre zamestnancov škôl, sú zosumarizované na tejto adrese: https://spisskabela.sk/testovanie/

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu