Prevádzka materskej školy počas prázdnin

Termíny školských prázdnin sa netýkajú prevádzky materských škôl.

Materská škola v Spišskej Belej bude v prevádzke aj počas letných prázdnin od 1. júla 2019 do 9. augusta 2019.

Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite.

O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Materská škola sa môže so zákonnými zástupcami dohodnúť, že v čase napr. letných prázdnin bude dieťa chodiť do materskej školy nie na celý deň, ale len na pol dňa, alebo nie každý deň, ale len niektoré dni v týždni.

Vyhláška Ministerstva školstva SR o materskej škole taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov:  potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,  dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov.

Žiadny právny predpis neustanovuje riaditeľovi materskej školy povinnosť poskytnúť zákonným zástupcom „náhradnú materskú školu“ toho istého zriaďovateľa na celý čas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorú dieťa inak navštevuje.

V čase od 12. augusta 2019 do 30. augusta 2019 bude prevádzka Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá – vrátane elokovaných pracovísk na Zimnej ulici č. 47 a na Letnej ulici č. 5 – prerušená z dôvodu vykonania dôkladnej údržby, čistenia a dezinfekcie priestorov materskej školy.

Prevádzka Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá, vrátane oboch elokovaných pracovísk,  sa začína 2. septembra 2019.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X