Prerokovanie zmien v doprave na ceste č. 1/66 v Spišskej Belej

Dňa 14. júna 2017 (streda) sa v mestskom úrade v Spišskej Belej uskutočnilo pracovné rokovanie, ktoré zvolal primátor mesta Štefan Bieľak, k prerokovaniu riešenia niektorých dopravných problémov na ceste 1. triedy č. 66 v meste Spišská Belá. Rokovania sa okrem zástupcov mesta zúčastnili zástupcovia Slovenskej správy ciest Košice – správca cesty 1. triedy , Okresného úradu v Prešove (odbor dopravy a PK) – cestný správny orgán, Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku a dopravný projektant Ing. Štefan Labuda, LABUDA – ASI s.r.o., Hrabušice.

Predmetom rokovania boli nasledovné problémy :

1./ križovatka v centre mesta – návrh na zmenu hlavnej a vedľajšej cesty v križovatke ciest č. 1/66 a 1/77 – navrhuje sa zmena hlavnej cesty na Starú Ľubovňu ako nosnej cesty (vzhľadom na dopravné zaťaženie jednotlivých smerov).

2./ návrh na zmenu dopravno-technického riešenia križovatky štátnej cesty č. 1/66 s miestnymi komunikáciami pri mestskom cintoríne (na ul. SNP) – spracuje sa technické riešenie na prestavbu tejto križovatky s cieľom navrhnúť štandardnú križovatku s kolmými vedľajšími cestami a so zriadením samostatných odbočovacích pruhov na štátnej ceste pre odbočenie doľava z oboch strán štátnej cesty, čo urýchli dopravu a zvýši bezpečnosť.

3./ návrh na zriadenie priechodu pre chodcov na ceste č. 1/66 pri železničnom priecestí pri čerpacej stanici OMV (prechádzanie chodcov cez štátnu cestu 1. triedy najmä k TESCU)

4./ návrh na presun zvislého dopravného značenia – začiatok a koniec obce v mestskej časti Strážky (od Kežmarku) na hranicu katastra za most tak, aby sa existujúci výjazd od štrkoviska dostal do intravilánu obce. Rovnako sa diskutovalo o návrh na stavebnú úpravu tejto účelovej komunikácie od existujúceho štrkoviska a o potreby dokončenia chodníka na konci Strážok po výjazd oproti štrkovisku.

5./ Diskutovalo sa aj o možnostiach spomalenia dopravy (vozidiel) pri vstupe do mesta od Strážok – na začiatku  ul. SNP

V prípade hlavnej križovatky v centre mesta a v prípade priechodu pri železničnom priecestí pri OMV by uvedené zmeny mali nastať už začiatkom jesene tohto roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X