Prebiehajúce stavebné práce v meste

nový chodník na cintoríne

vykoná sa ešte obsyp zeminy pri obrubníkoch

Po ukončení stavebných prác na rozšírení novej časti cintorína, ktoré pozostávali z určenia trasy chodníkov v lúčovitom osadení, sa stavebné aktivity mesta presunuli na Krátku ulicu. Aj túto činnosť, tak ako výstavbu chodníka na cintoríne, zabezpečuje spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. Na Krátkej ulici bol v minulom roku rekonštruovaný verejný vodovod, vybudovaná nová elektrická NN sieť, nová optická sieť a nové verejné osvetlenie. V súčasnosti na uvedenej ulici prebieha rekonštrukcia chodníkov.

Stavebné úpravy riešia zjednotenie šírky miestnych komunikácií a výmenu povrchu chodníkov prevažne z pôvodného asfaltového za povrch z betónovej zámkovej dlažby lemovanej chodníkovým obrubníkom. Zelený pás medzi cestou a chodníkom je z dôvodu umožnenia dočasného státia osobných automobilov sčasti vyplnený vegetačnými tvárnicami.

Po ukončení stavebných prác budú nasledovať navážky zeminy na miestach, kde bude zeleň. S výsadbou nových stromov na tejto ulici uvažuje samospráva mesta až v budúcom kalendárnom roku.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X