Prebieha zber údajov k znovuotváraniu škôl od 1. júna 2020

Od 1. júna 2020 Hlavný hygienik SR umožnil otvoriť materské školy a základné školy pre 1. až 5. ročník formou dobrovoľnej dochádzky do školy, avšak za určitých podmienok a za dodržiavania prísnych bezpečnostno-hygienických požiadaviek.

V materskej škole má byť maximálny počet detí   v jednej skupine – 15. Z toho dôvodu budú od 1. júna 2020 prioritne prijaté deti:

  • policajtov, zdravotníkov, hasičov,
  • pedagogických a odborných zamestnancov,
  • deti, ktoré sa chystajú do 1. ročníka ZŠ – predškoláci,
  • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Materská škola v Spišskej Belej na základe nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Hlavného hygienika SR a zriaďovateľa vypracuje presné  podmienky a pokyny, za akých môže dieťa do MŠ chodiť a čo sa od vás  od rodičov bude vyžadovať.  O týchto podmienkach a pokynoch vás bude  Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá priebežne informovať na svojej internetovej stránke https://msmierova.edupage.org/.

Momentálne sa zisťuje záujem o návštevu dieťaťa v materskej škole podľa stanovených podmienok. Ak by sa v rozhodnutí rodiča, ktoré ste materskej škole oznámili v týždni od 18. mája 2020, niečo zmenilo, prosíme, nahláste zmeny ihneď na kontakty uvedené na webstránke materskej školy.

V základnej škole má byť v triede maximálny  počet žiakov 20.

Základná škola J. M. Petzvala aj Základná škola M. R. Štefánika od 18. mája 2020 cez triednych učiteľov zisťovala záujem rodičov o dochádzku svojich detí do školy a do školského klubu detí od 1.6.2020. Aj v prípade týchto žiakov ZŠ vás žiadame akékoľvek zmeny hlásiť na kontaktoch uvedených na stránkach základných škôl.

V prípade, že je žiak alergický na dezinfekčné prostriedky a rodič ho chce od 1.6.2020 poslať do školy, musí si rodič pre dieťa zabezpečiť vlastnú dezinfekciu.

Ďalšou povinnosťou rodiča je doručiť pri nástupe dieťaťa do materskej školy/základnej školy vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré bude dostupné na webstránke každej školy. V prípade, že si rodič nemôže tlačivo vytlačiť doma, po telefonickej komunikácii s materskou školou/ základnou školou mu bude za presných podmienok tlačivo poskytnuté.

Priebežné aktuálne informácie sa rodičia a žiaci dozvedia na webstránkach materskej školy aj základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá: https://msmierova.edupage.org/, https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/, https://zsstefsbela.edupage.org/.

Zároveň všetkých žiadame o trpezlivosť a toleranciu v otázkach opätovného nástupu detí/žiakov do škôl. V celom procese ide predovšetkým o nastavenie takého režimu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších súvisiacich činností, ktoré musia rešpektovať pokyny  Hlavného hygienika SR a predovšetkým zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí do škôl  od 1.6.2020 nastúpia.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X