Aktuality
Počet zobrazení 423

Pre viac ako 100 detí z mesta sa začína zápis do 1. ročníka

Zápis s OSOBNOU účasťou detí, ktoré majú do 1. ročníka nastúpiť v budúcom školskom roku 2023/2024, sa v Spišskej Belej koná v utorok 4. apríla 2023 a v stredu 5. apríla 2023 v čase od 14.30 do 17.30 hod. v oboch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá – v ZŠ Jozefa Maximiliána Petzvala a v ZŠ Milana Rastislava Štefánika. Termín a časy konania zápisu určuje mestským zastupiteľstvom prijaté VZN č. 7/2015.

Zákonní zástupcovia (rodičia) dieťaťa  sú povinní prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Rodičia majú túto povinnosť bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo školskú zrelosť. Ak ešte dieťa nie je spôsobilé nastúpiť na plnenie povinnej školskej dochádzky a  je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (v materskej škole), aj tak má prísť dieťa OSOBNE (za sprievodu rodičov) do základnej školy na zápis. Povinnosť zápisu sa týka aj detí, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovali materskú školu. V prípade, že zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu vo výške od 30 do 331,50 eura, a to aj opakovane.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v tzv. spádovej škole), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie (iba v tom prípade, ak má voľné kapacity).

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy (nie riaditeľ základnej školy) rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Podkladom na rozhodovanie riaditeľa materskej školy je písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonných zástupcov. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku.   Najneskôr v siedmich rokoch teda musí každé dieťa s trvalým pobytom na Slovensku nastúpiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Zároveň platí, že návrat dieťaťa do materskej školy, ktoré bolo prijaté na základné vzdelávanie a stane sa žiakom základnej školy, už nie je možný.

V základnej škole sa už nemôže zriaďovať nultý ročník. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prihlášku na zápis je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná oboma rodičmi. Počet podaných prihlášok nie je obmedzený, zároveň však platí, že dieťa plní povinnú školskú dochádzku len v jednej základnej škole. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

O prijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023. Rozhodnutie doručí zákonným zástupcom. Následne do 30. júna zašle riaditeľ základnej školy zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Podrobnosti o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v 1. ročníku v školskom roku 2023/2024 v základných školách mesta Spišská Belá nájdete na webe ZŠ J. M. Pezvala aj ZŠ M. R. Štefánika.

 

Najnovšie články