Pozvanie na zasadnutie MsZ

P O Z V A N I E

      Na základe § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, 

ktoré  sa  uskutoční  31. januára  2018 (streda) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.40  Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 na verejno-prospešné účely

6./  16.50   Participatívny rozpočet – schválenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí

7./ 17.00  Návrh na vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad v meste Spišská Belá (sídlisko Mierová)

8./  17.10  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 (rozpočtové opatrenie č. 1/2018)

9./  17.30  Schválenie prenájmu nebytových priestorov na Hviezdoslavovej č. 8, Spišská Belá

10./ 17.35  Pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu na Zimnej č. 8 v Spišskej Belej

11./ 17.40 Návrh verejnej ponuky na hľadanie súkromného investora na výstavbu športového zariadenia (hala určená na tenis, bedminton, squash, bowling, regeneračné služby a pod.)

12./ 17.50 Schválenie prenájmu pozemku v Ždiari (lesný sklad „Pomffy“) pre spoločnosť IMMOBAU s.r.o. Bratislava na účely zriadenia záchytného parkovania pre potreby strediska v Bachledovej doline

13./ 18.10  Zámena pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Mestom Vysoké Tatry v k.ú. Tatranská Lomnice – v Tatranskej Kotline

14./ 18.20 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – v Tatranskej Kotline (pri trafostanici)

15./ 18.30   Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Jozefom Kunom, Letná ul., Spišská Belá (majetkoprávne vysporiadanie)

16./ 18.40  Miroslav Lauf  a manž., Zimná ul. č. 68 Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku na Zimnej ulici v Spišskej Belej

17./ 18.50  Milan Uličný a manž., Zimná ul., Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemkov pre účely výstavby garáže

18./ 19.00  Ludvik Smolen a manž., Popradská 59, Spišská Belá – žiadosť o dokúpenie pozemku pri rodinnom dome

19./ 19.10 Martin Siska, bytom Spišská Belá, SNP 59 – žiadosť o prenájom pozemku pri cyklochodníku  v Tatranskej Kotline na umiestnenie kontajnera na prenájom bicyklov

20./ 19.20  Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemku v areály riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej

21./  19.25  Správa hlavnej kontrolórky o jej činnosti za rok 2017

22./  19.40  Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

23./  19.50  Rôzne

24./  20.00  Záver

 

                                                 JUDr. Štefan Bieľak

                                                         primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X