hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 483

Pozvanie na zasadnutie MsZ Spišská Belá, ktoré bude dňa 22.10.2020

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá zvoláva zasadnutie MsZ,   ktoré  sa  uskutoční  22. októbra 2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v kinosále mesta  Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 (rozpočt. opatrenie č. 5)

6./  16.40 Verejná obchodná súťaž o nájme nebytových priestorov – Petzvalova 16, a Hviezdoslavova 8

7./  16.50  Pridelenie mestských nájomných bytov (2-izbový byt) na ulici Zimnej č. 46, (3-izbový byt) na ulici Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej

8./  17.00  Návrh na prijatie bezúročnej návratnej štátnej finančnej výpomoci z MF SR, z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID–19 a stanovisko hlavnej kontrolórky mesta  k návrhu na prijatie bezúročnej návratnej štátnej finančnej výpomoci od  Ministerstva financií SR

9./  17.10     Žiadosti o  zníženie nájomného v dôsledku opatrení krízového štábu SR:

– Ing. Rudolf Kramarčík, Tatr. Kotlina 5 – žiadosť o zníženie nájmu parkovisko Tatr. Kotlina

– Ľubomír Bachar, Tatranská 252/52, Veľká Lomnica, žiadosť o zníženie nájomného stánok Suveníry Tatranská Kotlina

–  Jana Garstková, L. Svobodu 255/1, Spišská Belá, žiadosť o zníženie nájomného

– Jozef Maťaš, L. Novomeského 178/21, Sp. Belá,  žiadosť o zníženie nájomného za bufet na futbalovom štadióne

10./ 17.25 Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – nedoplatky na daniach a poplatkoch.

11./ 17.30  Bc. Miroslav Jančík a manž., Spišská Belá, Mierová 9 – žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Spišská Belá (výstavba garáže)

12./ 17.35  Marcela Džadoňová, L. Medňanského 62, Spišská Belá – Strážky žiadosť o odkúpenie časti pozemku pri prevádzke kaderníctva v Sp. Belej na ul. Mierovej č. 2704/21

13./ 17.40 Jozef Sereda a manž., Spišská Belá, Družstevná 986/64 – žiadosť o prenájom pozemku na zriadenie letnej terasy pred kaviarňou

14./   17.45 Mária Brtáňová, Ždiar 156 – žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica

15./ 17.50 Tomáš Žmijovský a manželka Nadežda Žmijovská, rod. Grudininová, bytom Spišská Belá, Družstevná 8 – odpredaj pozemku v k.ú. Lendak

  1. 17.55 Ján Nebus, Školská 670/14, Lendak – žiadosť o opravu výmery, zníženie nájmu

Prestávka  18.00 – 18.10

17./  18.10 Ing. Pavol Leukanič a spol. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod MK a chodníkom na ulici  1. mája

18./ 18.15 Mgr. Michaela Benišová, L. Medňanského 88A, Sp. Belá – žiadosť o odpredaj pozemku pre účely legalizácie oplotenia a prístupu  v k.ú. Strážky

19./ 18.20 Elena Dudášová, Toporcerova 13, Kežmarok – žiadosť o odpredaj pozemku pre účely legalizácie –oplotenia a prístupu  v k.ú. Strážky

20./ 18.25  Eduard Griglák, Vojňany 75 – žiadosť o prenájom pozemku pred prevádzkou Belanská vináreň na letnú terasu.

21./ 18.30 Anna Suchanovská, Medňanského 12 Spišská Belá, Strážky – žiadosť o prenájom, resp. odkúpenie budovy požiarnej zbrojnice v Strážkach

22./ 18.40 František Kalafut a manželka Mgr. Viera Kalafutová, Partizánska 163/7, Spišská Belá- žiadosť o dopredaj pozemku pri garáži na ul. Partizánskej

23./ 18.45 František Bjalončík  st. a ml., Partizánska 157/2, Spišská Belá- žiadosť o dopredaj pozemku pri garáži na ul. Partizánskej

24./ 18.50  Vlastníci pozemkov v priemyselnom areáli „Sever“ k. ú. Spišská Belá  – žiadosti o odkúpenie pozemkov

25./ 19.00 Schválenie zmluvy o spolupráci so Zuzana Havira Boryovou – IBV Strážky

26./ 19.05 Pozemok pod prístupovou cestou k cintorínu v Strážkach – informácia

27./ 19.10 Zapojenie sa v rámci výzvy MH SR č.11378/2020-4210-52028 na poskytnutie dotácie – projekt „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Sp. Belá“28./19.15 Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 za účelom realizácie projektu s názvom „Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá“

29./ 19.20 Informácia  primátora mesta o realizácii stavebných aktivít mesta počas mesiaca  august a september 2020

30./  19.30  Informácia o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK pre mesta Spišská Belá

31./ 19.35 Informáciu o organizácii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá v školskom roku 2020/2021

32./  19.40  Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

33./  19.50  Rôzne

34./  20.00  Záver

Najnovšie články