Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 5.10.2017

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 5. októbra 2017 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 (rozpočtové opatrenie č. 6/2017)

6./ 16.50 Návrh projektovej štúdie na výstavbu nájomných bytov pri Belianskych kúpeľoch

7./ 17.10 Návrh projektovej štúdie na výstavbu Bike parku – Pumptrecku v Spišskej Belej

8./ 17.25 Informácia o mikroprojekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika Interreg v-A 2014-2020 s mestom Szczawnica s názvom „Spišská Belá a Szczawnica – včera a dnes“

9./ 17.35 Informácia o mikroprojekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika Interreg v-A 2014-2020 s mestom Szczawnica s názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“

10./ 17.45 Informácia o schválení projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy v Spišskej Belej na Mierovej ulici“ – získanie nenávratného finančného príspevku z IROP 2014-2020 (z fondov EÚ a štátneho rozpočtu)

11./ 18.00 Pracovný návrh projektovej štúdie na výstavbu rodinných domov – IBV Strážky „Nad kaštieľom“ – 2. etapa (návrh určený na diskusiu)

12./ 18.15 Informácia o dočasnej zmene vo vedení Základnej umeleckej školy Spišská Belá

13./ 18.25 Informácia o zmene vo vedení Mestskej polície Spišská Belá

14./ 18.35 Informácia o realizácii stavebných aktivít mesta v septembri 2017

15./ 18.55 Žiadosť Okresného súdu v Kežmarku o obsadenie funkcie „prísediaceho v senáte“ na Okresnom súde Kežmarok

16./ 19.00 AGRO KMK, s.r.o., Školská 1055/9, Ľubica – žiadosť o predĺženie nájmu poľnohospodárskych pozemkov

17./ 19.05   Michal Čarnogurský, Partizánska 3/3, Margecany – žiadosť o zámenu pozemkov

18./ 19.10 Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Spišská Belá

19./ 19.15  Adrián Koščák, bytom Tatranská 268/123, Lendak – žiadosť o odkúpenie pozemku na výstavbu rodinného domu

20./ 19.20 Slovak Telekom a.s. Bratislava – žiadosť o predĺženie nájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

21./ 19.25 Petra Pohorelská a Erik Konkoľ, bytom Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku na výstavbu rodinného domu v Spišskej Belej

22./ 19.30 BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40, Bratislava – žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica (v časti Tatr. Kotlina)

23./ 19.35 Valéria Králiková, Slnečná 4, Spišská Belá – žiadosť o vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hviezdoslavovej ulici č. 7-8

24./ 19.40 Jozef Kromka, Spišská Belá, ul. L. Medňanského 64, Spišská Belá – žiadosť o predĺženie nájmu poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Strážky

25./ 19.45 Emil Hangurbadžo s manž., Slnečná 71 v Spišskej Belej – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku a schválenie predaja pozemku formou splátok

26./ 19.50 Alojz Pompa, Letná č. 52 v Spišskej Belej – žiadosť o predaj časti pozemku pri rodinnom dome na Letnej ulici

27./ 19.55 Poľnohospodárske družstvo TATRY Spišská Belá – žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy (po pozemkových úpravách)

28./ 20.00 Informatívna správa o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2017/2018

29./ 20.10 Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

30./ 20.20 Rôzne

31./ 20.30 Záver

 

                                                                             JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                    primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X