Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 4.7.2017

P O Z V A N I E

V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie mestského zastupiteľstva  mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 4. júla 2017 (utorok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Informácia o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2016

6./ 16.40 Informácia o výsledkoch hodnotenia projektov participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2017

7./ 16.50 Informácia primátora mesta o získaných štátnych dotáciách a iných grantoch na základe podaných projektov mesta

8./ 17.00 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 (rozpočtovým opatrením č. 4/2017)

9./ 17.10 Informácia primátora mesta o príprave výstavby hokejbalovej športovej haly v Spišskej Belej

10./ 17.20 Zmena podmienok prideľovania mestských nájomných bytov (zmena uznesenia z roku 2003, 2006, 2010, 2012)

11./ 17.30 Zmena zmluvy o prenájme pozemkov pre projekt Zemiansky dvor Šarpanec   z dôvodu realizácie pozemkových úprav

12./ 17.40 Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na znovuosadenie sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej

13./ 17.50 Informácia primátora mesta o návrhu riešenia niektorých dopravných problémov na ceste č. 1/66 v Spišskej Belej

14./ 18.00 Emília Šlebodová, Severná č. 2 Kežmarok – žiadosť o zámenu pozemku v k.ú. Spišská Belá

15./ 18.10 Alojz Pompa, Letná ul. č. 52 v Spišskej Belej – žiadosť o predaj časti pozemku pri rodinnom dome

16./ 18.20 Mgr. Michaela Benišová, Toporcerova č. 1311/13, Kežmarok – žiadosť o predaj časti pozemku pri rodinnom dome na ulici  L. Medňanského v Spišskej Belej

17./ 18.30 Karol Lukačovský s manž., bytom Hromoš č. 44 – žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom v Spišskej Belej na ulici Družstevnej č. 13

18./ 18.40 Sladký sen, s.r.o. Kežmarok – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku

19./ 18.50 Pavol Hatala, Spišská Belá, ulica Osloboditeľov č. 37, Spišská Belá – žiadosť o zámenu pozemkov s Mestom Spišská Belá

20./ 19.00 Zámena pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Mestom Vysoké Tatry pod komunikáciami v Tatranskej Kotline (2 prípady)

21./ 19.05 Zámer na zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a spoločnosťou SINTRA spol. s r.o.

22./ 19.10 Informácia primátora mesta o vyhlásení fotografickej súťaž „Spišská Belá v 4 ročných obdobiach“

23./ 19.20 Informácia primátora mesta o zmene systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Spišskej Belej – poskytnutie nádob na bioodpad zo záhrad rodinných domov

24./ 19.30 Výsledok geologického prieskumu lokality IBV Webera – 4 nových pozemkov

25./ 19.35 Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2017

26./ 19.40 Informácia hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

27./ 19.50 Rôzne

28./ 20.00 Záve

 

                                                                             JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                    primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X