Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 17. mája

P O Z V A N I E

      V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie  mestského zastupiteľstva  mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  17. mája  2018 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Prenájom nebytových priestorov v budove na Hviezdoslavovej ul. č. 1 v Spišskej Belej

6./  16.50 Návrh na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej – s podporou fondov EÚ

7./  17.00  Návrh na vybudovanie Komunitného centra v Spišskej Belej – s podporou fondov EÚ

8./  17.20  Návrh na vybudovanie Centra sociálnych služieb v Strážkach – s podporou fondov EÚ

9./  17.30  IBV Strážky – Nad kaštieľom – 2.etapa (prijatie definitívneho riešenia)

10./ 18.00 Ing. Rudolf Kramarčík, Tatranská Kotlina 5, Vysoké Tatry – žiadosť o prenájom pozemkov pod parkoviskom  pri Belianskej jaskyni v Tatranskej Kotline

11./ 18.05 Mária Kundľová, Moskovská 14, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pod terasou pri prevádzke BISTRA „M“ na Záhradnej ulici v Spišskej Belej

12./ 18.10  Martin Kostka Spišská Belá, Mierová 11 – žiadosť o odkúpenie pozemku pre účely zriadenia záhrady za domom na Štefánikovej ul. v Spišskej Belej

13./ 18.15  Dušan Pitoňák, Ždiar 466 – žiadosť o prenájom pozemku  pre účely zriadenia záhrady  pri horárni v Monkovej doline

14./ 18.20 Andrea Selveková, Penzión Harmónia, Hlavná 43/59, Lendak -žiadosť o predlženie nájmu pozemku pre účely umiestnenia reklamy

15./ 18.25 Rudolf Kramarčík, Slnečná 87/1 Stará Lesná žiadosť o predlženie nájmu pozemku pre účely umiestnenia reklamy

16./ 18.30  Návrh na zriadenie vecného bremena pre účely rozšírenia NN káblovej siete na Družstevnej ulici v k.ú. Spišská Belá v prospech VSD a.s. Košice

17./ 18.35 Ján Nebus, Školská 4, Lendak – žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku na poľnohospodárske účely v Lendaku

18./ 18.40 Ing. Pavol Ganzarčík a manž. bytom Spišská Belá, Petzvalova 62 – žiadosť o odkúpenie pozemku pre účely majetkoprávneho vysporiadania záhrady pri rodinnom dome

19./  18.45  Tomáš Hanko, Popradská 58, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie pojazdného bufetu pri cyklotrase na Šarpanci

20./  18.50  V penzión s.r.o., Hviezdoslavova 15, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemku  pred penziónom na zriadenie dočasnej terasy

21./  18.55  Ľubomír Bachár, bytom Veľká Lomnica, Tatranská 52 – žiadosť o kúpu pozemku na zabezpečenie parkovania a úpravu okolia predajne suvenírov v Tatranskej Kotline

22./ 19.00  Slavko Mitráš s manž., Železník 135 – žiadosť o odkúpenie pozemku (prístupová komunikácia) k penziónu v Tatranskej Kotline

23./  19.05  Martina Kočová Hrušovská s manž., Štefánikova 41, Spišská Belá – žiadosť o kúpu pozemku na rozšírenie parkovacích miest

24./ 19.10  Slovenský zväz sánkarov, Starý Smokovec Vysoké Tatry – žiadosť o prenájom pozemkov v Lendaku

25./ 19.15 Lucia Hangurbadžová, Hviezdoslavova 63, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

26./ 19.20 Michal Čarnogurský, Partizánska 3, Margecany – žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v Spišskej Belej

27./  19.25 Ing. Richard Králik s manž., Ždiar č.160 – žiadosť o prenájom poľnohospodárskeho pozemku v Ždiari (lokalita Poľko)

28./ 19.30 AT TATRY spol. s r.o., Petzvalova 37,  Spišská Belá – Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v Spišskej Belej

29./  19.35  Igor Monka, ul. 1. mája 52, Spišská Belá – vysporiadanie pozemku pod rozostavanou stavbou garáže na Kúpeľnej ulici v Spišskej Belej

30./  19.45  Informácia o výsledkoch zápisu do 1. ročníka základných škôl v Spišskej Belej

31./  19.50  Informácia o prebiehajúcich stavebných akciách v meste Spišská Belá

32./  20.05  Informácia hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

33./  20.15  Rôzne

34./  20.30  Záver

 

                                                                              JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                   primátor mesta

Môže Vás zaujímať...