Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 11.10.2018

P O Z V A N I E  

      V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

    zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  11. októbra  2018 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Informácia o stave prípravy volieb do samosprávy mesta Spišská Belá (10.11.2018)

6./  16.40  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 (rozpočtové opatrenie č. 6/2018)

7./  17.00  Informácia o podanom projekte „Vodozádržné opatrenia v meste Spišská Belá“

8./  17.10  Informácia o podanom projekte „Podpora opatrovateľskej služby v Spišskej Belej“

9./ 17.20 Informácia o postupe realizácie niektorých investičných projektov mesta (Hokejbalová hala – hokejbalový areál  Tatranská ul., Denné centrum Strážky)

10./  17.40  Informácia o realizácii investičných aktivít mesta (počas septembra 2018)

11./  17.50  Návrh na prevádzkovanie hasičského areálu v Strážkach

12./  18.00  Informatívna správa o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2018/2019

13./  18.10  Informácia o činnosti mestského mládežníckeho parlamentu v Spišskej Belej

14./  18.20  Spider park s.r.o. Ždiar – žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na prevádzku lezeckého parku v Tatranskej Kotline

15./ 18.25 Ján Budzák, Medňanského 28, Spišská Belá – žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku (záhrady pri rodinnom dome)

16./  18.30  Východoslovenská distribučná a.s. Košice – žiadosť o zriadenie vecného bremena v k.ú. Tatranská Lomnica

17./ 18.35  BEZ Transformátory a.s. Bratislava – žiadosť o majetkoprávne vysporiadenie pozemku v Tatranskej Kotline

18./ 18.40  Milan Džadoň a manž., Jozef Mitura a manž, Dalibor Dobeš a manž, ul. Medňanského, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie časti pozemku pred rodinnými domami

19./  18.45  Vlastníci bytového domu, Mierová 14, Spišská Belá – žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod bytovým domom

20./  18.50  Erika Hangurbadžová, Tatranská 48, Spišská Belá –žiadosť o odkúpenie pozemku

21./  18.55  Tomáš Hanko, Popradská 58, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie mobilného bufetu s občerstvením v lokalite Šarpanec pri cyklotrase

22./  19.00  Pridelenie mestského nájomného bytu na Štefánikovej č. 42, Spišská Belá

23./ 19.10 Žiadosť Ing. Jána Trebuňu, Spišské Hanušovce – zmena nájmu nebytových priestorov v budove na Hviezdoslavovej ul. č. 1 v Spišskej Belej

24./  19.20  Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

25./  19.25  Rôzne

26./  19.30  Záver

 

 

                                                                              JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                      primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X