Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 1.6.2017

P O Z V A N I E  

     V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 1. júna 2017 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 (rozpočtovým opatrením č. 3/2017)

6./ 16.50 Návrh na prefinancovanie projektu: „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – výstavba cyklotrás v okolí Tatier“ v rámci cezhraničného programu PL – SR Interreg V-A 2014-2020

7./ 17.00 Informácia o možnosti refinancovania existujúcich investičných úverov mesta Spišská Belá

8./ 17.10 Informácia o prehodnotení cien elektrickej energie a dosiahnutých úsporách pre odberateľa Mesto Spišská Belá

9./ 17.20 Pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov v Spišskej Belej

10./ 17.30 Návrh na ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove na Hviezdoslavovej ul. č. 1 v Spišskej Belej (prevádzka chlieb – pečivo – potraviny)

11./ 17.40 Informácia o výsledku voľby riaditeľa Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská 20 v Spišskej Belej

12./ 17.45 Informácia riaditeľa Mestského podniku Spišská Belá o spôsobe riešenia zhutňovania odpadov na riadenej skládke odpadov v Spišskej Belej

13./ 17.50 Informácia o prebiehajúcich stavebných akciách v meste Spišská Belá

14./ 18.10 Schválenie hodnotiacej komisie pre výber projektov v rámci participatívneho rozpočtu mesta na rok 2017

15./ 18.15 Marián Šťastný s manž., Továrenská 5, Spišská Belá – žiadosť o schválenie odpredaja pozemku pri záhradkárskej osade Belanské kúpele (geodet. zameranie)

16./ 18.20 Návrh na vysporiadanie pozemkov v okolí Materskej škole na Mierovej ulici v Spišskej Belej

17./ 18.25 Daniel Kubic, Spišská Belá, Hviezdoslavova č. 1 – žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Spišská Belá

18./ 18.25 Jozef Gemza a manž. Letná ul., Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pre účely majetkoprávneho vysporiadania záhrady pri rodinnom dome

19./ 18.30 Cukráreň Tropicana Jusufi Nard, Námestie sv. Egídia 17, Poprad – žiadosť o prenájom časti parkoviska pri obchodnom dome COOP JEDNOTA v Spišskej Belej (bývalý mliekomat) na prevádzkovanie zmrzlinového stánku

20./ 18.35 PharmDr. Andrej Slodičák, Osloboditeľov 26, Spišská Belá – žiadosť o odpredaj pozemku pri novostavbe v Spišskej Belej na Greisigerovej ulici.

21./ 18.40 Ján Čižik, Hviezdoslavova 12, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemku pod letnou terasou

22./ 18.45 NGR-KA s.r.o. Kúpeľná 52, Spišská Belá – žiadosť o prenájom pozemku pod letnou terasou

23./ 18.50 Informácia o majetkoprávnom probléme v pripravovanej IBV Okružná ulica

24./ 19.00 Návrh na  zriadenie vecného bremena v k.ú. Spišská Belá v prospech VSD a.s. Košice

25./ 19.05 Informácia o podaných žiadostiach na získanie dotácií a iných zdrojov na rozvojové projekty mesta

26./ 19.15 Informácia primátora mesta o diskusii so zástupcami mladých ľudí o návrhu na zriadenia mestského mládežníckeho parlamentu

27./ 19.20 Závery diskusie o problémoch v oblasti dopravy v meste Spišská Belá

28./ 19.40 Informácia o súčasnom stave poskytovania zdravotných služieb v meste Spišská Belá a diskusia o potrebách obyvateľov v oblasti zdravotníctva

29./ 20.00 Informácia hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

30./ 20.10 Rôzne

31./ 20.20 Záver

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X