Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční   24. augusta 2016 (streda) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 6/2016

6./ 17.00 Návrh na zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Spišská Belá

7./ 17.30 Informácia o lesných  projektoch právnickej osoby Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

8./ 17.40 Zámer na podanie mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL SR 2014-2020 v rámci zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva

9./ 17.50 Žiadosť Vladimíra Straku a manž. o odkúpenie stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu pozemkov v k.ú. Spišská Belá, IBV S. Webera

10./ 18.00 Návrh na zámenu pozemkov za domami na Hviezdoslavovej ulici č. 7 a 8 medzi Mestom Spišská Belá a Valériou Králikovou, Spišská Belá

11./ 18.10 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v Tatranskej Kotline

12./ 18.20 Zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s. Košice na umiestnenie NN siete – pre stavbu Polyfunkcia na Mierovej ulici v Spišskej Belej

13./ 18.25 Návrh na prenájom nebytových priestorov na  Hviezdoslavovej 8 v Spišskej Belej (zmena prevádzkovateľa večierky)

14./ 18.30 Žiadosť Antona Pompu, Petzvalova 52, Spišská Belá o odkúpenie časti pozemku pri rodinnom dome

15./ 18.40 Návrh na majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemkov pod miestnou komunikáciou na Mierovej ulici

16./ 18.50 Informácia o úprave križovatky pri OMV v Spišskej Belej

17./ 18.55 Informácia o zámere prestavby hlavnej križovatky v centre mesta na okružnú križovatku

18./ 19.00 Návrh riešenia detského dopravného ihriska v Spišskej Belej

19./ 19.05 Informácia o realizovaných stavebných a investičných aktivitách mesta (počas mesiaca júl a august 2016)

20./ 19.20 Informácia o realizácii investičných aktivít a stavebných úprav v školách a školských zariadeniach v Spišskej Belej (počas lestných školských prázdnin 2016)

21./ 19.30 Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

22./ 19.40 Informácia o organizačných zmenách na mestskom úrade v Spišskej Belej

23./ 19.45 Rôzne – riešenie finančnej podpory stravovania seniorov v Sp. Belej (z rozpočtu mesta) a riešenie trhového (ambulantného) predaja v Spišskej Belej

24./ 20.00 Záver

                                                                                          JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                              primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X