Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 12.4.2018

P O Z V A N I E

      V súlade s § 12 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m

zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  12. apríla 2018 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2017 a Výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2017

6./ 17.10  Správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou Mesta Spišská Belá za rok 2017 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Spišská Belá za rok 2017

7./ 17.20  Žiadosť spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na obnovu mestských lesov

8./ 17.25  Hospodárenie spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. za rok 2017

9./ 17.40  Informácia o výsledkoch hodnotenia projektov participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2018

10./  17.50  Návrh Plánu stavebných a investičných akcií mesta Spišská Belá pre rok 2018

11./  18.10  Návrh dobudovania komplexnej občianskej vybavenosti v Strážkach

12./ 18.15 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2018 – rozpočtovým opatrením č.3/2018

13./ 18.30  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.1/2018 o určení názvu novej ulice v lokalite pri Belianskych kúpeľoch

14./  18.40  Návrh prepracovanej urbanistickej štúdie IBV Strážky nad Kaštieľom – 2. etapa

15./  18.50  Návrhy na zmenu územného plánu mesta Spišská Belá (Ing. Nikerle, Dr. Hrivko, a ďalšie)

16./  19.00  Podpora cyklodopravy v meste Spišská Belá

17./  19.05  Informácia o prevádzkovaní riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej

18./ 19.10 Schválenie návrhov na udelenie ceny mesta Spišská Belá pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Belej

19./ 19.15 Opätovné vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – v Tatranskej Kotline (pri trafostanici)

20./  19.20  Návrh ďalšieho prenájmu parkoviska v Tatranskej Kotline (pri Belianskej jaskyni)

21./  19.25  Určenie spôsobu prenájmu uvoľnených nebytových priestorov v Spišskej Belej na  Hviezdoslavovej ulici č. 1.

22./ 19.30 Žiadosť Michala Čarnogurského, Margecany, Partizánska 3 o prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Spišská Belá

23./  19.35  Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod mestských komunikácií v Spišskej Belej na uliciach Moskovská a Kúpeľná.

24./ 19.40 Žiadosť AT TATRY spol s r.o. so sídlom v Spišskej Belej, Petzvalova 37 o prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Spišská Belá

25./  19.45  Žiadosť Jozefa Vaška a manž., Spišská Belá, Petzvalova 5 o odpredaj časti pozemku na zriadenie záhrady pri ich rodinnom dome

26./  19.50  Zmena nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách – Lesy mesta Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá

27./  19.55  Zmena nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách –nájomca Miroslav Neupauer, Slovenská Ves 422

28./  20.00  Zmena nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách– nájomca Michal Šelep, Slnečná 60, Spišská Belá

29./  20.05  Zmeny nájmu poľnohospodárskeho pozemku po pozemkových úpravách–nájomca Ing. Pavol Pitoňák, Ždiar 156

30./ 20.10 Žiadosť Ing. Richarda Králika a manž. bytom Ždiar č. 160 o prenájom poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica (lokalita Ždiar – Poľko)

31./ 20.15 Žiadosť Lucii Hangurbadžovej, Spišská Belá, Hviezdoslavova 63 o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

32./  20.20  Žiadosť p. Jána Sosku s manž., Spišská Belá o prenájom parkovacieho miesta na Slnečnej ulici pri prevádzke Penzión (reštaurácia) ESSI

33./  20.25  Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2018

34./  20.30  Rôzne

35./  20.35  Záver

 

 

                                                                              JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                      primátor mesta

Môže Vás zaujímať...