Aktuality
Počet zobrazení 856

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  27. januára 2022 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Program:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30   Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z účtu 042 ako zmarené investície

6./  16.40  Výsledky OVS –  Parkovisko pod Belanskou jaskyňou v Tatranskej Kotline

7./ 16.50 Petícia za skončenie nájomnej zmluvy a vysťahovania rodiny Margity, Ivety a Renáty  Hangrbadžovej z bytového domu na ulici Slnečná č. 72 v Spišskej Belej

8./  17.00  Ing. Pavol Ganzarčík a manž., bytom Spišská Belá Petzvalova 328/62 – žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD

9./  17.10   Anna Batoryová, Hviezdoslavova 380/20 – žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD

10./ 17.20  Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava– žiadosť o prenájom pozemku pre umiestnenie z-Boxu pri OD Jednota

11./ 17.30  Matúš Fudaly, bytom Spišská Belá, Kúpeľná 948/44- žiadosť o odkúpenie pozemku pri RD

12./ 17.40 UKSUP Bratislava – žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Spišská Belá

13./ 17.50  Gabriel Žmijovský, Na Kosorku 28, Lendak – žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Lendak, lokalita „Pod Kycorou

14./ 18.10 Obytná zóna Južná ulica – schválenie podmienok pre urbanistickú štúdiu

15./ 18.30 Ing. Pavol Leukanič a spol. zmena uznesenia k odpredaju pozemku pod MK a chodníkom na ulici 1. mája

16./ 18.40 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z Operačného programu Ľudské zdroje za účelom realizácie projektu s názvom Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Belá dobudovaním základnej technickej infraštruktúry ulica Tatranská v Spišskej Belej“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

17./ 18.50  Návrh riešenia stravovania žiakov  ZŠ  J.M.Petzvala v Spišskej Belej

18./ 19.00  Žiadosť obce  Slovenská Ves o nájom pozemku v súvislosti s realizáciou stavby:  „Cyklochodník Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy“

19./  19.10   Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

20./  19.20  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021

21./  19.30  Rôzne

22./  19.40  Záver

 

Najnovšie články