hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 369

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  24. júna 2021 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Program:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Vyhodnotenie Akčného plánu práce s mládežou za rok 2020/21 a schválenie Akčného plánu práce s mládežou na rok 2021/22

6./ 16.40 Návrh urbanistického riešenia lokality  IBV „Ulica Na píle“ v Spišskej Belej

7./ 16.50 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 a VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

8./ 17.00 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 – rozpočtovým opatrením č. 5/2021

9./ 17.10  Žiadosť o poskytnutie dotácie na vydanie knižnej publikácie „100 rokov JAMES“
10./ 17.20   Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Petzvalovej č. 16 v Spišskej Belej

11./ 17.30   Žiadosť o odpustenie nájmu

12./ 17.40 Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 na verejno-prospešné účely

13./ 17.50 Pridelenie  mestského nájomného bytu na Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej

18.00 – 18.10  prestávka

14./ 18.10 Ing. František Čarnogurský,  L. Novomeského 39, Spišská Belá– žiadosť o zámenu pozemkov vo vlastníctva žiadateľa za pozemok mesta, pre poľnohospodárske účely (zriadenie záhradky)

15./ 18.20 Ján Siska, 1. mája 23, Spišská Belá  – žiadosť  o odkúpenie pozemku pri bytovom dome  pre účely výstavby garáže

16./ 18.30 Ing. Gabriel Majlender, Zimná 54, Spišská Belá  – žiadosť o prenájom pozemku na poľnohospodárske účely  – chov včiel

17./ 18.40 Chodník  korunami stromov  s.r.o., Bratislava, žiadosť o nájom pozemku pre účely realizácie projektu REGIONÁLNEJ SIETE INTELIGETNÝCH E-BIKE NABÍJACÍCH STANÍC

18./  18.50 Informácia primátora mesta o úspešných projektoch mesta

19./  19.00 Informácia o zápise detí do 1. ročníkov základných škôl v Spišskej Belej

20./  19.10  Návrh plánu kontrol  HK na II. polrok 2021

21./  19.20  Rôzne

22./  19.30  Záver

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu